BİRİMLER
YÖNETMELİK

             ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1-

AMAÇ :

MADDE-!:

Bu yönetmeliğin amaç, Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümün görev yetki, sorumluluk ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM :

MADDE-2:

Bu yönetmelik Atakum Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Müdürlüğün teşkili ile bu Müdürlüğün görev yetki ve sorumluluğunda bulunan ış ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarım kapsamaktadır.

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE'3:

22 02 2007 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye Bağlı Kuruluşlar, ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik Hükümler, ile ayrıca, Gönüllü Çalışma Yönetmeliği, Sığınma Evi Yönetmeliği, Gündüz Bakım Evi Yönetme ıgı ve diğer mer’i mevzuata ve 5393 sayıl, Belediye Kanunun 15/b maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır

 

TANIMLAR :

MADDE-4: Bu yönetmelikte geçen:

Belediye: Atakum Belediyesini Başkanlık: Atakum Belediye Başkanlığını Meclis: Atakum Belediye Meclisini Encümen: Atakum Belediye Encümenini

Müdürlük: Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü Birim Müdürü: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünü Birim Personeli: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Personelini Yönetmelik: Bu yönetmeliği ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

KURULUŞ, BAĞLILIK VE ÖRGÜTLENME:

MADDE-5:

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Atakum Belediye Meclisinin 03.06.20016 Tarih ve 39 sayılı kararı ile kurulmuştur. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Belediye Başkanı veya bag ı bulunduğu Başkan Yardımcısına bağlıdır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

ÖRGÜT YAPISI :

Müdür

Memur İdari Personel

Özgecan Kadın Koordinasyon ve Sosyal Hizmetler Birimi

Kültür Evleri

Çocuk Kreşleri

Kadın Sığınma Evleri

Engelli Birimleri

BÖLÜM 3

PERSONEL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK :

MADDE-6:

Personel Yapısı : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere müdür, şef, memur, işçi ve sözleşme ı personelden oluşmaktadır.

Kadın ve Aile Hizmetler! Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu 4734 saydı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 saydı Devlet Memurları Kanunu, ilgili Tebliğ ve Genelgeler, ilgili mevzuatlar ile kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yerine getirmekle yükümlüdür.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Belediyenin amaçlan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer'i mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlığın  emir ve direktifleri doğrultusunda,

a)       Yapılacak harcamaların kaynağı belediye bütçesinden ayrılan ödenek ile sağlanır.

 

 

b)       İlçede yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, aile ve toplumdaki, diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak. Genç, Kadın, Çocuk ve dezavantajlı bırakılmış grupların ihtiyaçlarının karşılanması, ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevlidir.

c)       İlçede yaşayan halkın, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler geliştirmek ve uygulamak

ç) 18 yaşın üzerinde olup her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan barınma ihtiyacı duyan kadınların çocuklar, ile geçici bir süre kalabilecekler, sığınma evlen açmak ve

çalıştırmak.

d)       İlçede yaşayan kadın, aile, engelliler ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözme danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek ve ilgili kumullarla iletişimi sağlamak.

e) İlçemiz içerisinde yaşayan bireylerin, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin arttırılması için çeşitli kurs,arm düzenlenmesini sağlamak, üretilen el, emeği, ürünlerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak

f)Ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlara katkı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde panel, toplantı ve etkinlikler düzenlenmesi işlemlerin,„

yapılmasını sağlamak.

g)       Kadınların yaşamdan kopmalarım önleyecek etkinlikler düzenlemek, iyileştirici ve geliştirler çalışmalar yapmak.

ğ) Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapmak; üniversiteler, kamu kurum ve kuruşları ,1e işbirliğinde sosyal çalışmalar ve projeler üretmek.

h)     Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Mer’i mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile amin tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

BÖLÜM-4

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE-7:

A Başkanlık Makamına, Belediyenin karar organlarına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüze, kişilere karşı şahsen ya da evrak üzerindeki, imzasıyla Müdürlüğü temsil etmek.

b)       Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

c)       Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynaklan; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek.

c) 5018 sayıl. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde; Müdürlüğün stratejik Planı, Bütçe Taslağını ve Faaliyet Raporunu hazırlamak.

f) Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak; hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş ya da el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmalarım yaptırarak hizmet alan turn kesimlere

duyurulmasını ve ulaştırılmasını sağlamak.

g) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlanın, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kuruluşlarını mevzuatını ve yayınlarını takip etmek, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve

eğitilmesini sağlamak.

ğ) Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin, verimli ve ilkelere uygun yürütülebilmesi için; müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeten kadar istihdam edilmesini sağlayacak girişim ve çalışmaları yapmak.

ı) Memur ve işçi personelin sevk ve idaresiyle ilgili olarak,

1)      Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

2)      Çalışma koşullarını iyileştirmek.

3)      Personelin izin planını yapmak.

4)    İzin, fazla mesai ve arazı tazminatı gibi tüm özlük işlemlerine yönelik çalışmaların düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

5)          Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını görevlendirmek.

6)       Hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

7)       Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek.

i)        Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; gerektiğinde ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük Görüşünü hazırlayıp sunmak.

j)       Başkanlıkça yayınlanan Genelgeler ve Talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerim yerine getirmek çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevlen mevzuata

uygun olarak ifa etmek.

k) Birim Müdürü, kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

1)      Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

2)       Başkanın bilgisi dâhilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

3)       Gerektiğinde Belediye Encümenine,

 

 

 

 

 

Birim Müdürü temsil ettikleri Müdürlüklerinin ve Müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

1)      Sayıştay’a,

2)       İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

3)       Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

4)    İç Denetim Organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

Birim Müdürü, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

BÖLÜM-5

MADDE-8:

YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR :

Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, Müdürlüğün çalışma alanlarına ilişkin olarak;

a)       Yargı Kararlan, Bakanlar Kurulu Kararlan, Bakanlıkların çıkardıkları Yönetmelikler, Genelgeler ya da Tebliğler,

b)      Başkanlık Makamının yayınladığı Genelge veya Talimatlar ile gerekli görülen hallerde Belediye Meclisi kararlan uygulanır.

BÖLÜM -6

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE-9:

Bu Yönetmelik; Atakum Belediye Meclisince kabul edildikten sonra, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME MADDE-10:

Bu Yönetmelik hükümlerini, Atakum Belediye Başkanı yürütür.