BİRİMLER
YÖNETMELİK

ATAKUM BELEDİYESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

 AMAÇ:

 MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Atakum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,  çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 KAPSAM:

 MADDE 2. Bu yönetmelik, Atakum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün; görev ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

 YASAL DAYANAK:

 MADDE 3. Bu yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

 TANIMLAR:

 MADDE 4. Bu yönetmeliğin uygulamasında; 

 a) Başkan             : Samsun Atakum Belediye Başkanını

b) Meclis             : Samsun Atakum Belediye Meclisini         

c) Belediye         : Samsun Atakum Belediye Başkanlığını,

d) Müdürlük      : Samsun Atakum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünü,

e) Personel        : Samsun Atakum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Müdürlük Görev Alanı, Yönetim ve Yetkileri

 MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

 MADDE 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün görev alanı aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.  

  1. İnsan kaynakları planlamasını işe girişten işten ayrılmaya kadar olan aşamalarda takip etmek, yönlendirmek,
  2. İnsan kaynakları eksikliklerini  ve insan kaynaklarına ait eğitim ihtiyaç analizlerini tespit etmek başkanlığa sunmak,
  3. Diğer müdürlüklerde ki kadro durumlarına göre belediye içi insan kaynaklarını her yıl düzenli olarak başkanlığa sunmak,
  4. İnsan kaynaklarının özlük ve mali konularına ait iş ve işlemleri yürütmek,
  5. İnsan kaynakları konusunda yer alan tüm yazışmaları, mahkeme kararlarını, şikayetleri vb durumları değerlendirmek,

 YÖNETİM

MADDE 6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

b) Özlük işleri Servisi

c) Eğitim servisi

d) Maaş servisi

 YETKİLERİ

 MADDE 7.

 A) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görevleri:

1)      Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2)      Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3)      Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4)      Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5)      Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6)      Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7)      Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8)      Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

9)      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10)   Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 B) Özlük işleri servisi: Bu Birimde çalışan personeller memur, işçi ve sözleşmeli personel özlük işlemlerine bağlı olarak aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

MEMUR ÖZLÜK İŞLEMLERİ

 1)      Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.

2)      Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.

3)      Memurların Kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak.

4)      Teşekkür, Takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

5)      Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.

6)      Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak,

7)      Orta  ve  Yüksek  Öğretim  kurumlarında  okuyan  öğrencilerden  Belediyemizde  staj yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek işlem yapmak.

8)      İntibak ve terfi işlemleri yapmak.

9)      Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.

10)   Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak.

11)   Memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplamasını yapmak.

12)   Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.

13)   Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve gerekli kanuni işlemleri yapmak.

14)   İl, İlçe İdare Kurul Kararlarının ve Danıştay kararlarının ilgililere ve daire amirlerine tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek.

15)   Memurlara kimlik kartı vermek.

16)   1, 2 ve 3ncü Derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak.

17)   Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak.

18)   20)Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak.

19)   21)İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak

 İŞÇİ ÖZLÜK İŞLEMLERİ

1)      Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek.

2)      Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili işlemler yapmak.

3)      İşe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim etmek, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek.

4)      Personele kimlik kartı ve çalışma karnesi düzenlemek.

5)      İşçilerin yer değiştirme, silahaltına alınma ve terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ile göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak.

6)      Disiplin Kurulunu oluşturmak, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

7)      Tescil işlemleri ile sicil dosyalarının devir işlemlerini yapmak.

8)      İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak.

9)      Toplu-İş  Sözleşmesi  ile  verilen  sosyal  hakları  takip  etmek,  ücret  artışlarının hesaplanmasını denetlemek.

10)  Yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak.

11)  Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.

12)  Emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak.

13)  Ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak.

14)  Kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek onaylatmak.

15)  Vefat, İşten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak.

16)  İşçilerin hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.

17)  İşçi hizmet akitlerinin askıya alınma işlemlerini yapmak.

18)  İşçi personelle ilgili sicil defteri tutmak, dolu-boş kadroları belirlemek.

19)  Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

B) Eğitim işleri servisi:Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitim ihtiyaç analizini yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak, kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday memurların yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak eğitim bürosunun görevleri arasındadır.

 C) Maaş servisi : Maaş servisinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1)      Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.

2)      Belediyemiz Müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş işlemlerini yapmak.

1)      Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin    ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında      yapmak.

3)      Ödeme emri belgelerinin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

4)      Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak.

5)      Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik fişleri ile sigorta  prim  bildirgelerini  düzenleyerek  zamanında  ilgili  Kurumlara göndermek.

6)      Personelin icra,  nafaka,  mali vb. borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak.

7)      Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamak.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 UYGULAMA USUL VE ESASLAR:

 MADDE 8. İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre hareket ederler.

 ORTAK HÜKÜMLER

 MADDE 9. Müdürlükte çalışan tüm personel aşağıdaki maddelere uymakla yükümlüdür.

 1) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

2)Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranmak.

3)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılmamaları gerekir.

4)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışırlar.

5)Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu performans programı göstergeleri ve gerçekleşmelerine uygun olarak hazırlayarak mali hizmetler müdürlüğüne idare faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında konsolidasyon için teslim etmek.

6)Müdürlük bünyesindeki taşınır malların kaydı, muhafazası, tüketime sevki, dayanıklı taşınırların zimmetle verilmesi, bedelli ve bedelsiz devir işlemleri ile diğer tüm taşınır işlemlerini 18.01.2007 tarihinde çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirip, dönem sonunda çıkarılacak olan “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabını” muhasebe yetkilisine imzalatarak hesap verilebilirliğe elverişli hale getirmek.

7)Müdürlüğün stratejik plana uygun olarak belirlenmiş olan amaç, hedef ve faaliyetlerin göre yıllık performans programını hazırlamak ve bütçe tekliflerini programa uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek.

8)Müdürlük tarafından hazırlanacak olan Ödeme Emri belgesi düzenleyen kısmına “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek birincil ön mali kontrol işlemini yapmak.

9)Mali konulardaki işlemlere ait tüm bilgileri (taahhüt dosyası, hakkediş dosyası, teminat işlemleri vb. idari işlemleri)  en geç beş (5) gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

YÜRÜRLÜK

MADDE 10. Bu yönetmelik hükümleri; Atakum Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 11. Bu Yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.