BİRİMLER
YÖNETMELİK

ATAKUM BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

 AMAÇ:

 MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Atakum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,  çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 KAPSAM:

 MADDE 2. Bu yönetmelik, Atakum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; görev ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

 YASAL DAYANAK:

 MADDE 3. Bu yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

 TANIMLAR:

 MADDE 4. Bu yönetmeliğin uygulamasında; 

 a) Başkan             : Samsun Atakum Belediye Başkanını

 b) Meclis             : Samsun Atakum Belediye Meclisini

 c) Belediye         : Samsun Atakum Belediye Başkanlığını,

 d) Müdürlük      : Samsun Atakum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

e) Personel        : Samsun Atakum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Müdürlük Görev Alanı, Yönetim ve Yetkileri

  MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

 MADDE 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanı aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.  

 

 1. Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde her türlü planlama işlerini yürütmek, bunların uygulama planlarını hazırlamak
 2. Koruma, geliştirme, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve benzeri plan değişiklikleri, analiz çalışmaları işlerini yapmak, bunların kontrolünü ve denetimini yapmak,
 3. Planlanan alanlarda, plan amacına uygun yapılaşmayı  sağlamak, denetlemek,  yapılacak binaların her türlü plan, proje ve hesaplarını incelemek, düzeltme ve değişiklikleri yapmak,
 4. Yapılacak inşaatlara yapı iznini (ruhsat) vermek, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,  ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binalara Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) vermek
 5. Yıkılacak derecede  tehlikeli  yapılar hakkında  3194  Sayılı  İmar Kanununun 39-40. maddelerine istinaden rapor hazırlayarak, uygulanmasını sağlamak üzere Fen İşleri Müdürlüğü'ne iletilmesi.
 6. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 7. 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarına uygun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak, yaptırmak.
 8. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun parsellere imar durumu, imar durumuna uygun inşaat istikamet rölevesi düzenlemek, kot-kesit vermek, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde, yapılara yapı izin ruhsatı vermek, ruhsat verilmiş yapıların uygunluğunu denetlemek ve yapılarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmeyen yapılara yapı kullanma izni ruhsatı (iskân) vermek.
 9. İmar İşleri ve Planlama İşleri Birimlerinde yapılan çalışmaları ve toplanacak bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak ve bu amaçla bilgi ve belgeleri Kent Bilgi Sistemine entegre etmek.

 YÖNETİM

 MADDE 6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

a) İmar ve Şehircilik Müdürü

b) İmar, yapı denetim ve ruhsat servisi

c) Harita servisi

d) İdari büro servisi  

YETKİLERİ

 MADDE 7.

 A) İmar ve Şehircilik Müdürünün Görevleri:

 1. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 2. İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atakum Belediye Başkanlığı Genelge, Bildiri, Prensip kararları ve Talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek.
 3. Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek.
 4. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
 5. Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.
 6. Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek.
 7. Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip emrindeki personele açıklamalarda bulunmak.
 8. Üst Makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak.
 9.  Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp ve programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
 10. Müdürlüğünce yapılan işlemleri ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yaparak, sonucunu İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bildirmek.
 11. Üst Makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.
 12. Müdürlüğün kilit noktalarında görevli personelin görevinden ayrılması ve değişiklik olması hallerinde görevin eski ve yeni sahipleri arasında zabıtla devir teslimini yaptırarak işin devamlılığını sağlamak.

 B) İmar, Yapı denetim ve ruhsat Servisi: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

 1. İnşaat ruhsatları verilen yapıların; 3194 sayılı İmar Kanununu, İstanbul İmar Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası gereği denetlemek ve uygunluğunu sağlamak.
 2. Ruhsat ve eklerine uygun yapılmayanlar hakkında, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri             göre işlem yapmak.
 3. Tahta perde ve tabela mecburiyetini denetlemek.
 4. Ruhsata tâbi olmayan basit tadilat ve tamir işlemleri ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli izni vermek ve takip etmek.
 5. Yıkımı yapılacak inşaatların yıkımını gerçekleştirmek.
 6. Yıkılacak derecede tehlikeli yapı/binalar hakkında 3194 Sayılı İmar Kanununun 39-40. maddelerine istinaden kararlar alarak uygulanmasını sağlamak.
 7. Gerekli hallerde yıkım ihalesi açmak.
 8.  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca yapı tamamen bittiği ya da tamamının veya kısmen kullanılmasının mümkün bölümleri tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için yapı kullanma iznini vermek.
 9. Yapılarla ilgili şikayetleri ve olumsuzlukları değerlendirmek.
 10. Kat mülkiyeti ve fotoğraf tasdiki ile ilgili işlemleri yapmak.
 11. Müteahhit ve yapı sorumlularının sicillerini tutmak.
 12. Parsel bazında yapılan çalışmaları Kent bilgi sistemine entegre etmek.
 13. Temel, ilave kat ve tadilatlara ait mimari projeleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde onaylamak.
 14. Statik ve betonarme kontrolleri yaparak, gerekli harç ve ücretlerin alınmasını sağlayarak inşaat ruhsatı vermek
 15. Takviye ve güçlendirme ile ilgili proje müşavir büroları ve yapı denetim bürolarının teklif projelerini tasdik ederek takviye ve güçlendirme ruhsatı vermek.
 16.  İnşaat ruhsatından önce mevcut bina var ise yıkım ruhsatı düzenlemek.
 17. Suret proje, irtifak listesi, tasdik işlemlerini yapmak.
 18. Parsel bazında yapılan çalışmaları Kent Bilgi Sistemine entegre etmek.
 19. Onaylı imar planlarına göre parsellerin yapılaşma şekillerini ve şartlarını belirleyen İmar Durumu Belgesini düzenlemek.
 20.  İmar planlarında yeşil alanlarda veya diğer donatı alanlarında kalan parsellere,  ilgilisinin isteği üzerine geçici inşaat izni verilmesi için İmar Durumu düzenlenmek.
 21. Tevhit-ifraz için İmar Durumu ve encümen teklif belgesi hazırlamak,
 22. Parsel bazında yapılan jeolojik raporları tetkik etmek ve onamak.
 23. Parsel bazında yapılan çalışmaları Kent Bilgi Sistemine entegre etmek.

 C) Harita servisi: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

 1. Hazırlanmış İmar Durumuna uygun Kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi için İnşaat İstikamet Rölevesini hazırlamak.
 2. İmar parselinde yapılacak binanın, proje müellifince hazırlanacak vaziyet planına göre yükseklik konumunu belirlemek için Kot-Kesit Rölevesi hazırlamak.
 3. Kot kesit belgesindeki bilgilere ilaveten parsel içinde mevcut yapıların su basman kotuna bağlı olarak yatay ve dikey ölçülerinin belirlenmesi için Kontur-Gabari tespiti yapmak.
 4. Mülkiyeti hisseli olan parseller ile kadastral parselleri, İmar Kanunu çerçevesinde imar planına uygun imar parseli haline getirmek.
 5. İmar durumuna aykırı olmayan durumlarda ilgisinin teklifi veya imar durumu gereği parsellerin birleştirilmesi veya ayrılması için Tevhit ve ifraza yönelik imar parsellerinin Encümene teklif belgelerini hazırlamak İşlemin sonuçlanması için Belediye Encümeni'nin onayı ve tapuya tescili için Tapu sicil Müdürlüğü’ne bilgi vermek.
 6. İmar Planı için revizyon yapmak.
 7. Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç vb. tesislerin tersim edilerek belirli ölçekte çizilip plankote hazırlamak.
 8. Seçilen düzenleme sahalarının yasa ve yönetmelikler doğrultusunda imar uygulamalarını yapmak.
 9. Parsel bazında yapılan çalışmaları Kent Bilgi Sistemine entegre etmek.

 D) İdari Büro servisi: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

 1. Günlük evrak kayıt ve dosyalama işlemlerini yaparak, yasal süre içerisinde muhafaza etme işlemlerini gerçekleştirmek.
 2. Müdürlüğe gelen evrakları kayıt etmek, dosyalamak gerektiğinde cevap yazmak.
 3. Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek  ve gereksiz kullanımı önlemek.
 4. Birimlerden gelen talepleri almak ve müdürünün bilgisine sunmak.
 5. Müdürlük bütçesini hazırlamak, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 6. Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol etmek ve süresinde cevap vermek.
 7. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.
 8. Arşivden istenen evrak veya dosyaları zimmet karşılığı teslim etmek, teslim edilen evrakın akıbetini araştırmak, işi biten evrakları teslim alıp tekrar yerine koymak,
 9. Arşivde bulunan malzeme ve evrakların her türlü zararlı etki ve unsurlardan (Yangın, hırsızlık, nem, su baskını, toz, her türlü hayvan ve haşaratın tahribatı vb. gibi) korumak için gerekli önlemleri almak,
 10. Arşivde süresini tamamlayan ve muhafazasına gerek kalmayan evrak ve malzemeleri ilgili yönetmelikler doğrultusunda ayıklama ve imha işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 11. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 UYGULAMA USUL VE ESASLAR:

 MADDE 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre hareket ederler.

 ORTAK HÜKÜMLER

 MADDE 9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

1) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.

2) Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranır.

3) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

4) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışır.

5) Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu hazırlar.

 YÜRÜRLÜK

 MADDE 10. Bu yönetmelik hükümleri; Atakum Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 YÜRÜTME

 MADDE 11. Bu Yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.