BİRİMLER
YÖNETMELİK

ATAKUM BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

 AMAÇ:

 MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,  çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 KAPSAM:

 MADDE 2. Bu yönetmelik, Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün; görev ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

 YASAL DAYANAK:

 MADDE 3. Bu yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

 TANIMLAR:

 MADDE 4. Bu yönetmeliğin uygulamasında; 

 a) Başkan             : Samsun Atakum Belediye Başkanını

b) Meclis             : Samsun Atakum Belediye Meclisini         

c) Belediye         : Samsun Atakum Belediye Başkanlığını,

d) Müdürlük      : Samsun Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

e) Personel        :Samsun Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Müdürlük Görev Alanı, Yönetim ve Yetkileri

  MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

 MADDE 5. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün görev alanı aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.

 

1-

2-

3-

 YÖNETİM

 MADDE 6. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

a) Sosyal Yardım İşleri Müdürü

b) İdari Büro

  YETKİLERİ

 MADDE 7.

 A) Sosyal Yardım İşleri Müdürünün Görevleri:

 

1-       Müdürlüğü, Başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder.

2-      5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir.

3-      Müdürlüğün sevk ve yönetiminden yetkili, sorumlu kişidir.

4-      Kanunun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün tüm görevlerini yerine getirmesini sağlar.

5-      Diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmayı sağlar, Başkanlık makamının emirleri ve yönetmelikler doğrultusunda çalışma ve uygulama yapar.

6-      Belediyenin faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında ilgili müdürlükler ve Başkanlık makamıyla koordineli olarak çalışmalar yapar.

7-      Kendisinin ile personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

8-      Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenler, çalışmaları değerlendirir.

9-      Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder.

10-   Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

11-   Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

 b) İdari Büro: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

 1. Müdürlüğe gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
 2. Müdürlüğe gelen evrakın ilgili birimlere havalesini,  giden evrakın postaya verilmesini, ilgili kurum içi ve kurum dışı müdürlüklere ulaştırılmasını sağlamak.
 3. Personelle ilgili yazışmaları ( izin, rapor vb) yapmak.
 4. Fazla çalışma puantajlarını ve devam çizelgelerini tutmak.
 5. Resmi kurum evraklarının arşivini oluşturup takibini yapmak.
 6. Müdürlük ihtiyacı olan büro ve kırtasiye vb. malzemelerin talep formunu hazırlamak
 7. Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle) sağlamak.
 8. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve Müdürlüğün gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak.
 9. Performans takibini yapmak ve raporlarını hazırlamak.
 10. Müdürlük performans programının hazırlanması ve takibi.
 11. Ödeme evraklarının hazırlanarak tahakkuka bağlanması işlemleri.
 12. Müdürlüğün Faaliyet Raporlarının hazırlanması.
 13. Taşınır mal yönetmeliği hükümleri kapsamında Taşınırların kayda alınması, muhafazası ve elden çıkarılmasına ait iş ve işlemleri yapmak belgeleri hazırlamak.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 UYGULAMA USUL VE ESASLAR:

 MADDE 8. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre hareket ederler.

 ORTAK HÜKÜMLER

 MADDE 9. Müdürlükte çalışan tüm personel aşağıdaki maddelere uymakla yükümlüdür.

1) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

2)Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranmak.

3)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılmamaları gerekir.

4)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışırlar.

5)Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu performans programı göstergeleri ve gerçekleşmelerine uygun olarak hazırlayarak mali hizmetler müdürlüğüne idare faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında konsolidasyon için teslim etmek.

6)Müdürlük bünyesindeki taşınır malların kaydı, muhafazası, tüketime sevki, dayanıklı taşınırların zimmetle verilmesi, bedelli ve bedelsiz devir işlemleri ile diğer tüm taşınır işlemlerini 18.01.2007 tarihinde çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirip, dönem sonunda çıkarılacak olan “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabını” muhasebe yetkilisine imzalatarak hesap verilebilirliğe elverişli hale getirmek.

7)Müdürlüğün stratejik plana uygun olarak belirlenmiş olan amaç, hedef ve faaliyetlerin göre yıllık performans programını hazırlamak ve bütçe tekliflerini programa uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek.

8)Müdürlük tarafından hazırlanacak olan Ödeme Emri belgesi düzenleyen kısmına “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek birincil ön mali kontrol işlemini yapmak.

9)Mali konulardaki işlemlere ait tüm bilgileri (taahhüt dosyası, hakkediş dosyası, teminat işlemleri vb. idari işlemleri)  en geç beş (5) gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

 YÜRÜRLÜK

 MADDE 10. Bu yönetmelik hükümleri; Atakum Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 YÜRÜTME

 MADDE 11. Bu Yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.