BİRİMLER
YÖNETMELİK

                                                                                              ATAKUM BELEDİYESİ

                                                                                      PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

                               KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

 AMAÇ:

 MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,  çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 KAPSAM:

 MADDE 2. Bu yönetmelik, Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün; görev ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

 YASAL DAYANAK:

 MADDE 3. Bu yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

 TANIMLAR:

 MADDE 4. Bu yönetmeliğin uygulamasında; 

 a) Başkan             : Samsun Atakum Belediye Başkanını

 b) Meclis             : Samsun Atakum Belediye Meclisini         

 c) Belediye         : Samsun Atakum Belediye Başkanlığını,

d) Müdürlük      : Samsun Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,

e) Personel        :Samsun Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Müdürlük Görev Alanı, Yönetim ve Yetkileri

  MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

MADDE 5. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev alanı aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.  

 1. Peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlayarak, peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir.
 2. Atakum Belediyesine ait mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bakım ,onarım, korunması, geliştirilmesi ve temizlik hizmetlerini yapar.
 3. Atakum Belediyesine ait park ve bahçeler ile diğer kamusal alanlar da budama, çim ve yabani ot biçimini gerçekleştirir.
 4. Atakum Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar.
 5. Müdürlük görev alanlarında yeni kaldırım ve refüj düzenlemelerinde bitkisel uygulama çalışmalarını yapar.
 6. İlçemiz sınırları içerisindeki Rekreasyon alanlarındaki donatıların bakım, onarımlarını yapar.
 7. Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanlar oluşturur, hizmete hazır hale getirir.
 8. Ağaç dikimi kampanyaları düzenler, yeterli yeşil alan oluşturulması için çalışmalar yapar.
 9. Hobi bahçeleri plan ve tasarım süreçlerini iç paydaş olarak oluşturur,halkın yararlanabileceği hale getirir.
 10. Atölyesinde kentsel donatı elemanlarının üretimini (piknik masası,bank)yapar.
 11. Çevre bilincini artırmak yönünde çalışmalar yapar.
 12. İç paydaş olarak Belediyemizin proje-tasarım sürecinde görev alır.
 13. Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütür.
 14. Başkanlık Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir.

 YÖNETİM

 MADDE 6. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

a) Park ve Bahçeler Müdürü

b) Teknik ve İdari Büro

c) Bakım Onarım ve Şantiye Servisinin Görevleri

 YETKİLERİ

 MADDE 7.

 a) Park ve Bahçeler Müdürünün Görevleri:

 1. Müdürlüğü, Başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder.
 2. 5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir.
 3. Müdürlüğün sevk ve yönetiminden yetkili, sorumlu kişidir.
 4. Kanunun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün tüm görevlerini yerine getirmesini sağlar.
 5. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmayı sağlar, Başkanlık makamının emirleri ve yönetmelikler doğrultusunda çalışma ve uygulama yapar.
 6. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
 7. Alt birim arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
 8. Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
 9. Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
 10. Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
 11. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
 12. Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
 13. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
 14. Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
 15. Müdürlüğü için başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraatlar yapar,
 16. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
 17. Yönetmelikte belirtilen konuların gerçekleştirilmesi için ilgilileri yönlendirmek, izlemek, denetlemek.
 18. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 19. Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

b)  Teknik ve İdari Büro Görevleri: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

 1. Mastır plan çalışmaları için veri toplar, veri tabanı oluşturur.
 2. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlar.
 3. Yıllık ve iş programlarını oluşturur.
 4. Yeni alan tesisi için çalışma (alan tespiti ,proje çizim,vb.)yapar.
 5. Yeni yapılacak parkların tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak, imar planlarına göre mülkiyet durumunu belirler.
 6. Uygun alanların proje kapsamlarını oluşturmak, bunların tasarım ve çizimlerini yapmak
 7. Yapımına karar verilen projelerin ve teknik çizimlerin projeye uygun biçimde yapılmasını, doğacak aksaklıkların çözümünü sağlamak. Onaylanmış projelerin uygun yapılmasını denetler.
 8. Mevcut yeni yapılacak parklardaki yapım işlerini yürütmek, kontrollerini yapmak ve yaptırmak
 9. Proje bürosunda üretilen projelerin yapım ekibi ve müteahhidi tarafından yapılmasını sağlamak
 10. Çalışmalar sırasında çıkabilecek aksaklık ve olumsuzlukların tespiti ve giderilmesini sağlamak.
 11. Müdürlüğümüz Satın Alma Evraklarını düzenleyerek hakediş hazırlanması işlemlerini yürütür.
 12. Aplikasyon, tesviye ve hazırlama işlerini yapar.
 13. Kış Dönemi budama programlarını planlar.
 14. Müdürlüğümüze gelen talep, bilgi alma ve şikâyetler de değerlendirir.
 15. Müdürlüğümüze gelen dilekçelerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 16. Yapıların oluşturulması donatı ve tesisat montajlarının yapılması işlerini yürütür.
 17. Bitki seçimi, dikim ve ekim işlerini organize eder ve gerçekleştirir.
 18. Müdürlüğün amacı doğrultusunda tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde alt birim sorumlusu bağlı tüm personeli işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkilidir.
 19. Park ve bahçeler müdürlüğü ile sorumluluk alanlarında kullanılacak olan taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı için gerekli tedbirleri almak, taşınırları etkili ekonomik ve verimli kullanmak.
 20. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

c)Bakım Onarım ve Şantiye Servisinin Görevleri;

 1. Mevcut park alanlarının bakım işlerini yürütmek, kontrollerini yapmak ve yaptırmak
 2. Mevcut parklarda kullanılmakta olan kent mobilyaları, çocuk oyun elemanlarını ve spor elemanlarını tamir ve bakımının yapılmasını ve temizliğini sağlamak
 3. Tüm ilçe sınırları dâhilinde park ve yeşil alanlarda, sokaklarda, kaldırımlarda mevsimlik (yazlık- kışlık)  budama ve yabani otla mücadele çalışmalarını kontrollerle birlikte yürütmek.
 4. Yapısal ve bitkisel uygulamaların tümünü gerçekleştirmek

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 UYGULAMA USUL VE ESASLAR:

 MADDE 8. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile  Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre hareket ederler.

 ORTAK HÜKÜMLER

 MADDE 9. Müdürlükte çalışan tüm personel aşağıdaki maddelere uymakla yükümlüdür.

 1) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

2)Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranmak.

3)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılmamaları gerekir.

4)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışırlar.

5)Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu performans programı göstergeleri ve gerçekleşmelerine uygun olarak hazırlayarak mali hizmetler müdürlüğüne idare faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında teslim etmek.

6)Müdürlük bünyesindeki taşınır malların kaydı, muhafazası, tüketime sevki, dayanıklı taşınırların zimmetle verilmesi, bedelli ve bedelsiz devir işlemleri ile diğer tüm taşınır işlemlerini 18.01.2007 tarihinde çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirip, dönem sonunda çıkarılacak olan “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabını” muhasebe yetkilisine imzalatarak hesap verilebilirliğe elverişli hale getirmek.

7)Müdürlüğün stratejik plana uygun olarak belirlenmiş olan amaç, hedef ve faaliyetlerin göre yıllık performans programını hazırlamak ve bütçe tekliflerini programa uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek.

8)Müdürlük tarafından hazırlanacak olan Ödeme Emri belgesi düzenleyen kısmına “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek birincil ön mali kontrol işlemini yapmak.

9)Mali konulardaki işlemlere ait tüm bilgileri (taahhüt dosyası, hakediş dosyası, teminat işlemleri vb. idari işlemleri)  en geç beş (5) gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

 YÜRÜRLÜK

 MADDE 10. Bu yönetmelik hükümleri; Atakum Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 YÜRÜTME

 MADDE 11. Bu Yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.