BİRİMLER
YÖNETMELİK

ATAKUM BELEDİYESİ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

 AMAÇ:

 MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Atakum Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,  çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 KAPSAM:

 MADDE 2. Bu yönetmelik, Atakum Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün; görev ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

 YASAL DAYANAK:

 MADDE 3. Bu yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

 TANIMLAR:

 MADDE 4. Bu yönetmeliğin uygulamasında; 

 a) Başkan             : Samsun Atakum Belediye Başkanını

 b) Meclis             : Samsun Atakum Belediye Meclisini         

 c) Belediye         : Samsun Atakum Belediye Başkanlığını,

 d) Müdürlük      : Samsun Atakum Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünü,

 e) Personel        :Samsun Atakum Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Müdürlük Görev Alanı, Yönetim ve Yetkileri

  MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

 MADDE 5. Plan Proje Müdürlüğünün görev alanı aşağıda belirlenmiştir.

 Plan ve Proje Müdürlüğü; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunları ve bunlara bağlı çıkarılmış yönetmelikler; Bakanlıkların ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının yayınladığı genelgeler ve Atakum Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ile Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının, Belediye Meclisinin, Belediye Encümeninin emir ve direktifleri doğrultusunda;  Atakum Belediyesi sınırları içerisinde Sosyal Tesisler, Hizmet Binaları, Spor Tesisleri, Eğitim Alanları, Tarihi Eserlerin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyonları için Projelerin hazırlanması yetkili kurullardan geçmesi halinde uygulanmaya başlaması için İhalelerin yapılması, sonuçlandırılması, Kontrollerinin yapılması, teslim alınması süresine kadar yapılacak işlemleri kapsar.

 YÖNETİM

 MADDE 6. Plan Proje Müdürlüğünün görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

a) Plan Proje Müdürü

b) Teknik işler servisi

c) İdari Büro

  YETKİLERİ

MADDE 7.

A) Plan Proje Müdürünün Görevleri:

1-       Müdürlüğü, Başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder.

2-      5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir

3-      Müdürlüğün sevk ve yönetiminden yetkili, sorumlu kişidir.

4-      Kanunun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün tüm görevlerini yerine getirmesini sağlar.

5-      Plan ve Proje Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmayı sağlar, Başkanlık makamının emirleri ve yönetmelikler doğrultusunda çalışma ve uygulama yapar.

6-      Belediyenin faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ar-ge konularında ilgili müdürlükler ve Başkanlık makamıyla koordineli olarak çalışmalar yapar.

7-      Kendisinin ile personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

8-      Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenler, çalışmaları değerlendirir.

9-      Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder.

10-   Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

11-   Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

b) Teknik işler servisi: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

 1. Meri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda her türlü bina, açık alan projesi ve bu projelerle alakalı görselleştirme, ihale ve yapımına hazır hale getirilmesi.
 2. Hazırlanacak Projeler için gerekli (Tapu, İmar durum belgesi, plankote, ölçü krokisi v.b.) bilgi ve belgelerin temin edilmesi.
 3. Projelendirilmesi düşünülen yerle alakalı olarak mevcut yerin proje yapılmasına uygunluğunun araştırılması, zemin etüt raporlarının hazırlatılması, gerekmesi halinde ÇED raporu, Hakim rüzgar yönü ve çevresel faktörlerin araştırılması.
 4. Projelerle alakalı ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda avan projelerin hazırlanması/hazırlattırılması.
 5. Kesinleşen avan proje doğrultusunda mimari uygulama projesinin hazırlanması/ hazırlattırılması.
 6. Tamamlanan Mimari projeye esas olmak üzere Statik, Elektrik, Mekanik-Tesisat projelerinin yapılması/ yaptırılması.
 7. Hazırlanan projelerin birbirleri ile uyumunun kontrol edilip uygunluğunun sağlanması.
 8. Bu görevlerin yerine getirilmesi için proje ihalelerinin yürütülmesi ve tüm onay işlemlerinin ruhsatlandırılması gerekenlerin ruhsat işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
 9. Hazırlanan projelerin proje müellifliklerinin üstlenilmesi.
 10. Teknik Şartnamelerin, Metraj ve yaklaşık maliyet hesaplarının hazırlanması.
 11. Hazırlanan tüm projelerin Üç boyutlu görselleştirilmesinin yapılması. Gerekirse maketlerinin yapılması/ yaptırılması.
 12. Taşınmaz kültür varlıklarının envanter çalışmalarının hazırlanması,
 13. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına dair katkı payı yönetmeliği doğrultusunda katkı payı alınabilmesi için Valilik başvurularının takip edilmesi,
 14. Mülkiyeti Belediye’ye ait taşınmaz eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması ve hazırlatılması,
 15. Koruma Kurulunun onayladığı projelerin uygulaması işlerinde kontrollüğünün yapılması,
 16. Mülkiyeti Vakıflara ait olup Belediyemize tahsis edilmiş sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, hazırlatılması, kontrollüğünün yapılması,
 17. Zamanla bir bölümü veya tamamı toprak altında kalmış kültür varlıklarının restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin uygulaması öncesinde yeni veriler elde edilebilmesi, projelerin doğru şekillenmesi için arkeolojik kazıların yaptırılması,
 18. İlçe sınırları içerisinde bulunan tarihi yapıların korunması ve yaşatılmasına yönelik gerekli rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması gerekirse ihale edilmesi ve bu süreçte projelerin kontrol edilmesi.
 19. Sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması, uygulamasının yapılması veya yaptırılması.

 c) İdari Büro: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

 1. Müdürlüğe gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
 2. Müdürlüğe gelen evrakın ilgili birimlere havalesini,  giden evrakın postaya verilmesini, ilgili kurum içi ve kurum dışı müdürlüklere ulaştırılmasını sağlamak.
 3. Personelle ilgili yazışmaları ( izin, rapor vb) yapmak.
 4. Fazla çalışma puantajlarını ve devam çizelgelerini tutmak.
 5. Resmi kurum evraklarının arşivini oluşturup takibini yapmak.
 6. Müdürlük ihtiyacı olan büro ve kırtasiye vb. malzemelerin talep formunu hazırlamak
 7. Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle) sağlamak.
 8. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve Müdürlüğün gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak.
 9. Performans takibini yapmak ve raporlarını hazırlamak.
 10. Müdürlük performans programının hazırlanması ve takibi.
 11. Ödeme evraklarının hazırlanarak tahakkuka bağlanması işlemleri.
 12. Müdürlüğün Faaliyet Raporlarının hazırlanması.
 13. Taşınır mal yönetmeliği hükümleri kapsamında Taşınırların kayda alınması, muhafazası ve elden çıkarılmasına ait iş ve işlemleri yapmak belgeleri hazırlamak.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 UYGULAMA USUL VE ESASLAR:

 MADDE 8. Plan Proje Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile  Plan Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre hareket ederler.

 ORTAK HÜKÜMLER

 MADDE 9. Plan Proje Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

1) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.

2) Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranır.

3) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

4) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışır.

5) Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu hazırlar.

 YÜRÜRLÜK

 MADDE 10. Bu yönetmelik hükümleri; Atakum Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 YÜRÜTME

 MADDE 11. Bu Yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.