MECLİS
OCAK 2018 MECLİS KARARI

03/01/2018

Atakum Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO: 1) Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.12.2017 tarih ve 339 sayılı teklifi, 5 üyeden oluşması kararlaştırılan Atakum Belediyesi Denetim Komisyonu Üyeliklerine gizli oyla yapılan seçim sonucu, Cihat ÇOŞKUN, Hüseyin YILDIRIM, Turan MISIR, Hacer KAYA, Mustafa TÜFEK seçilmişlerdir

 

2-(K.NO: 2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 1051 sayılı teklifi,  2017 Yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavını kazanan; Elif ŞAMLI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, Tülin BOLATBAŞ Yapı Kontrol Müdürü, Kadir YALNIZ Arşiv Müdürü ve Turan ALPARSLAN Destek Hizmetleri Müdürü kadrolarına 15.11.2017 tarihinde atanmışlardır.

 

3-(K.NO: 3) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 02.01.2018 tarih ve 1 sayılı teklifi, İlçemiz sınırları içerisinde İstiklal Mahallesi 11291 adada yeni yapılmakta olan parka Atakum Belediyespor Antrenörü Mehmet SOYKAN isminin verilmesi kabul edildi.

 

(05 Ocak 2018 Cuma günü Saat 14:00’de  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 de kapatıldı.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/01/2018

Atakum Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO: 4)Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Destek Hizmetleri  Müdürlüğü’nün 04.12.2017 tarih ve 496 sayılı, 2 adet iş makinası Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 650.000,00-(ALTIYÜZELLİBİN TÜRK LİRASI) TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

 

2-(K.NO: 5) Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Destek Hizmetleri  Müdürlüğü’nün 18.12.2017 tarih ve 523 sayılı, Hırdavat malzemesi alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den  1.100.000,00-(Bir Milyon Yüz Bin Türk Lirası) TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

 

3-(K.NO: 6)Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.12.2017 tarih ve 338 sayılı, Atakum Belediye Meclis Üyelerine, 2018 yılı içerisinde Meclis ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında (brüt) huzur hakkı ödenmesini,uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

 

4-(K.NO: 7)Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün 20.12.2017 tarih ve 1045 sayılı, Atakum Belediyesinde, 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında, İnşaat Mühendisi Muammer KARATAŞ’ın 2.050,00.-TL, İnşaat Teknikeri Ali ALTUNSOY’un 3.000,00.-TL, Tekniker Yasemin YAZICI’nın 1.950,00.-TL, Elektrik-Elektronik Mühendisi Eren BULUT’un 2.150,00.-TL, Harita Mühendisi Emre KÖKSAL’ın 1.750,00.-TL, Kimyager Emine BOZÖMEROĞLU’nun 2.1000,00.-TL, Tekniker Nagihan SAYAR’ın 2.200,00.-TL, Tekniker İsmet KAL’ın 1.605,00.-TL, Tekniker Onur Can AYGÜN’ın 1.605,00.-TL, Tekniker Sercan ÖZTÜRK’nün 1.605,00.-TL, Biolog Sezer ERBİL’in 1.605,00.-TL, Ekonomist Nusret AYDINKAL’ın 1.650,00.-TL net ücretle kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

 

5-(K.NO: 8)Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün 21.12.2017 tarih ve 1047 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen 1 Adet 1. Derece Uzman kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 4. Derece Uzman kadrosu, 1 Adet 8. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 8. Derece Teknisyen kadrosunun alınmasını  uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

 

6-(K.NO: 9)Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün 21.12.2017 tarih ve 1048 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen 1 Adet 3. Derece Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 1. Derece Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun alınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

                           

7-(K.NO: 10)Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 1050 sayılı 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve 12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 24. maddesine istinaden, Atakum Belediyesinde 2018 yılı için toplam 1032 adam/ay geçici işçi çalıştırılmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

 

8-(K.NO: 11)Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 28.12.2017 tarih ve 363 sayılı, 375 sayılı KHK  ile çıkarılan taşören yasası belediyemize bağlı Atakum İmar İnşaat Limited Şirketi’ne ek yük getireceğinden ve gelişen ekonomik şartlardan dolayı şirket sermayesinin artırılması gerekmektedir. Atakum İmar İnşaat Limited Şirketi’nin iştigal konularıyla ilgili olarak iş araçları ile ekipman alımı ve harcamaları için gerekli olan finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 3.000.000,00.-TL (Üç Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin 4.000.000,00.-TL (Dört Milyon Türk Lirası)’ye çıkarılmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

 

9-(K.NO: 12)Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 18.12.2017 tarih ve 1599 sayılı, Belediyemiz görev alanındaki taşınmazlarda bulunan Belediyemiz hisselerini, taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca satışının yapılabilmesi için Atakum Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

 

10-(K.NO: 13)Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.12.2017 tarih ve 1622 sayılı, Atakum İlçesi sınırları içerisinde Belediyemizce yeni imar yollarının açılması, bakım ve onarım giderleri, makine, ekipman ve yedek parça temini, çevre temizliği hizmetinin elverişli yürütülebilmesi, kent mobilyalarının temini, muhtelif parklarda yeni düzenleme yapılması, muhtelif cadde ve sokaklarda taş parke yapımı işlerinde kullanılmak üzere, yurt içi bankalarından alınacak kredi ve İller Bankasından alınacak teminat mektubu için gerekli olan 10.000.000,00 (ON MİLYON) TL kredi kullanımı için mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mahallesinde 11549 ada 12 parsel no ile kayıtlı 1.060,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 16/44 arsa paylı 8 bağımsız bölüm nolu Etüt Merkezi ve 12/44 arsa paylı 9 bağımsız bölüm nolu etüt merkezi ile tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Taflan Mahallesinde 1063 parsel no ile kayıtlı 3.672,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Alanlı Mahallesinde 5032 ada 4 parsel no ile kayıtlı arsa niteliğindeki 1.568,23 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Çatalçam Mahallesinde 2139 ada 3 parsel no ile kayıtlı arsa niteliğindeki 2.366,51 m2 yüzölçümlü taşınmazlar üzerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre sınırlı aynı hak tesisine karar verilerek, ipotek tesis edilmesini

uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul olundu.

 

Şubat ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

ŞUBAT 2018 MECLİS KARARI

07/02/2018

Atakum Belediye Meclisinin 07/02/2018 tarihli toplantısının 4. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO: 14) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 02.01.2018 tarih ve 2 sayılı, Lozan Caddesi Çevre Düzenleme Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 8.000.000,00-(Sekiz Milyon TL)  kredi kullanılmasına krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

2-(K.NO: 15) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 02.01.2018 tarih ve 3 sayılı Aqua Park Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.275.000,00-(Bir Milyon İkiyüzyetmişbeş Bin TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

3-(K.NO: 16) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 02.01.2018 tarih ve 4 sayılı Katlı Otopark Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 3.000.000,00-(Üç Milyon TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

 

4-(K.NO: 17) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.01.2018 tarih ve 133 sayılı Ham Yollara Reglaj yapılarak Malzeme Serilmesi Yol Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 500.000,00-(Beşyüz Bin TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

 

5-(K.NO: 18) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 143 sayılı Kum Mıcır Mal Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.350.000,00-(Bir Milyon Üçyüzelli Bin TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

 

6-(K.NO: 19) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 144 sayılı C25/30 Hazır Beton Mal Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 500.000,00-(Beşyüz  Bin TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

7-(K.NO: 20) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 145 sayılı Çeşitli Demir Profil ve Saç  Mal Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.000.000,00-(Bir Milyon TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

8-(K.NO: 21) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 146 sayılı Kilitli Parke Taşı  Mal Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 3.000.000,00-(Üç Milyon TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

9-(K.NO: 22) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 147 sayılı Muhtelif sokaklarının Parke Taşı ile Yaya ve Taşıt Yolu Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.000.000,00-(İki Milyon TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

10-(K.NO: 23) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 148 sayılı Yayla Konakları Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 850.000,00-(Sekizyüzelli Bin TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

11-(K.NO: 24) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 31.01.2018 tarih ve 35 sayılı Lastik Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.200.000,00-(Bir Milyon İkiyüz Bin TL)  kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

12-(K.NO: 25) Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, Zabıta Müdürlüğünün 16.01.2018 tarih ve 78 sayılı 2018 yılı Bütçe Kanunu’nda nüfusu 1.000.001’den fazla olanlar için Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için 487,00.-Türk Lirasını geçemez hükmü uyarınca, Atakum Belediye Zabıta Personeline 01.01.2018 tarihinden başlayıp 31.12.2018 tarihine kadar aylık brüt 487.00-TL Fazla Mesai Ücreti ödenmesini uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

 

13-(K.NO: 26) Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 25.01.2018 tarih ve 170 sayılı5747 sayılı kanun ile 'Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam ve Taflan' ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Atakum ilk kademe belediyesine katılmıştır.

6360 sayılı yasa ile  de ilçe mülki idare sınırları belediye sınırı olarak kabul edilmiştir.Birleşen belediyelerin her birinde sokak numaraları 1 den başladığı için, birleşme sonrası yüzlerce sokak numarası mükerrer hale gelmiştir.'Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik''in 11. maddesinde '... belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri,meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.' denmektedir. Mükerrerlikleri ortadan kaldırmak amacı ile bir sistematik oluşturularak eski Atakum için mevcut numaralar korunmuş, Atakent için 3000, Kurupelit için 5000, Altınkum için  6000, Çatalçam için 7000 ve Taflan için 8000 rakamları mevcut sokak numaralarına eklenmiştir.Sokak isimlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.İdari sınırların genişlemesi sonucu köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde mevcut mahalle veya semt isimleri ile yollar isimlendirilerek sokak adları oluşturulmuştur.Sokak numaraları belli bir sistematiğe bağlanırken sokak isimleri değiştirilememiştir. Ekli 1 no lu listede mükerrer olan sokak isimleri ve bulundukları mahalleler gösterilmiştir. İlgili yönetmelik gereği bu yollara farklı isimler  verilerek mükerrerlik ortadan kaldırılmıştır.Atakum imar planı revize edildiğinden dolayı kapanan, bölünen yada uzatılan yollar olmuştur.Yukarıda açıklanan nedenlerle belediye sınırları içinde grafik olarak üretilmiş ve Ulusal Adres Veri tabanına kaydedilmiş bütün yolların listesi görüşülerek '5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu'' nun 49. maddesine göre uygun gören İmar Komisyonu raporu kabul edildi.

14-(K.NO: 27) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.01.2018 tarih ve 23 sayılı Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan boş park veya uygun alana 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin “a” ve “h” fıkraları ve 75. maddesinin “c” fıkrasının değişik ikinci cümlesindeki, “…diğer Dernek ve Vakıflar ile gerçekleştirilecek olan hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izni alınması gerekir.” Hükmüne istinaden 19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile ortak hizmet projesi gerçekleştirmek ve anlaşma yapmak üzere Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’ya yetki verilmesini uygun gören İmar ve Hukuk Komisyonu raporu kabul edildi.

 

15-(K.NO: 28) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Plan  Proje Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve 89 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F36.A.15.C.3.C numaralı imar planı paftasında, Alanlı 1557 ada 6, 8 ve 10numaralı parsellerin bulunduğu alanda, imar planında 3 katlı üç adet yapı kütlesinin birleştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu raporu kabul edildi.

 

16-(K.NO: 29) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Plan  Proje Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve 90 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F36.A.14.C.3.B numaralı imar planı paftasında, imar planında konut alanı kullanımında bulunan Büyükoyumca 8851 ada 9 numaralı parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak “Yurt Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

17- (K.NO:30) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Plan  Proje Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve 91 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F36.A.14.B.1.A numaralı imar planı paftasında, imar planında orman kullanımında bulunan 2b vasfındaki Çakırlar 11588 ada 1 numaralı parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve çevredeki yapılaşma koşuluna uygun olarak konut, park ve yol kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu raporu kabul edildi.

 

 

 

 

 

18- (K.NO:31) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Plan  Proje Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve 94 sayılı Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği”nin 4. Maddesinde; Yerleşik alan:Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar plânı bulunmayan mevcut yerleşmelerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel gelişme alanlarının da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlardır.” Şeklinde tanımlanmıştır.

6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen ve yerleşik alan sınırı bulunmayan Sarıtaş, Köseli, Kesilli, Sarayköy, Çatmaoluk, Sarıışık, Kulacadağ, Sarıyusuf, Kasnakçımermer, Karakavuk, Aksu, Kabadüz, Akalan ve Çamlıyazı Mahallelerinde yerleşik alan sınırlarının belirlenmesine yönelik hazırlanan ve F36-A-18-D, F36-A-18-C, F36-A-19-D, F36-A-19-C, F36-A-16-D, F35-B-20-C, F35-B-20-D, F35-B-19-C, F36-A-17-B, F36-A-18-A, F36-A-12-C, F36-A-13-C, F36-A-13-A, F36-A-22-A, F36-A-22-B, F36-A-23-A, F36-A-23-B,  F36-A-24-A, F36-A-24-B, F36-A-21-A, F35-B-25-B, F35-B-25-A, F36-A-23-D, F36-A-23-C, F36-A-24-D, F36-A-24-C, F35-B-24-C, F36-D-03-A, F36-D-03-B ve F36-D-04-A numaralı 30 adet 1/5000 Ölçekli Pafta üzerinde düzenlenen yerleşik alan sınırları uygun bulunmuş olup,Ayrıca İlçemiz sınırları içinde 6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen ve imar planı bulunmayan tüm mahallelerin yerleşik alan sınırları içinde uygulanacak;

1-      Taks (Taban Alanı Kat Sayısı) %40 ı geçemez. Kamusal yapılar için Taks şartı aranmaz.

2-      Yapı inşaat alanları toplamı (Balkonlar ve Merdiven Hariç) hiçbir koşulda 250 m²’yi aşamaz.

3-      2 kattan (7 m.) fazla katlı bina yapılamaz.

4-      Yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri minumum (5.00) metre, Yan ve Arka Bahçe mesafeleri minumum (3.00) m. dir.

5-      Kamusal yapılar için yapılacak ifraz işlemlerinde parsel derinlik ve cephe şartı aranmaz.

6-      Diğer hususlarda “”Plansız alanlar İmar Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır.

 

   Şeklinde yapılaşma kararı ve ifraz şartlarının belirlenmesini uygun gören İmar Komisyonu raporu kabul olundu.

19- (K.NO:32) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Plan  Proje Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve 104 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F36.B.16.A.3.D numaralı imar planı paftasında, İmar planında İlköğretim Alanı kullanımında olan Balaç 12445 ada 4 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinde yeniden bir düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu raporu kabul edildi.

 

20- (K.NO:33) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve 50 sayılı  Tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Taflan Mahallesinde 1636 nolu parsel ile Atakum Belediyesi adına kayıtlı 1.140,00 m² yüzölçümlü taşınmazın,  Belediyemizin vergi borçlarından mahsup edilmek üzere 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesine istinaden, değeri nispetinde Maliye Bakanlığına satış ve devrinin yapılması için 5393 Sayılı yasanın 18. maddesi e fıkrasına göre Belediye Encümenine yetki verilmesini  uygun gören Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporu kabul edildi.

 

 

21- (K.NO:34) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve 66 sayılı Tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Beypınar Mahallesindeİmar planında E:1.80 Taks:0.30 Yençok: 10 kat yapılaşma koşullu Konut Alanına rastlayan,11329 ada 3 nolu parsel ile Atakum Belediyesi adına kayıtlı 7.000,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın, Belediyemizin vergi borçlarından mahsup edilmek üzere 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesine istinaden, değeri nispetinde Maliye Bakanlığına satış ve devrinin yapılması için 5393 Sayılı yasanın 18. maddesi e fıkrasına göre Belediye Encümenine yetki verilmesini  uygun gören Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporu kabul edildi. 

 

22- (K.NO:35) Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve 67 sayılı  İmar planında E:1.80 Taks:0.30 Yençok: 10 kat yapılaşma koşullu Konut Alanına rastlayan, tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Beypınar Mahallesinde 11329 ada 4 nolu parsel ile  Atakum Belediyesi adına kayıtlı 5.200,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz ile tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Beypınar Mahallesinde 11329 ada 5 nolu parsel ile Atakum Belediyesi adına kayıtlı 5.204,06 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın, 5510 sayılı Kanunun Geçici 41. maddesi gereğince, Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık bedeli nispetinde satış ya da devrinin yapılması için 5393 Sayılı yasanın 18. maddesi e fıkrasına göre Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporu kabul edildi. 

 

 

Mart ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

 

MART 2018 MECLİS KARARI

05/03/2018

Atakum Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarihli toplantısının 6. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

1-(K.NO: 36) Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Plan  Proje Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve 167 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F36.B.16.C.1.D numaralı imar planı paftasında, mevcut imar planında TAKS:0.15, E:0.75 yapılaşma koşuluna sahip Özel Eğitim Kurumu kullanımında bulunan Balaç 8507 ada 1 numaralı parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.40, E:1.00 olacak şekilde zemin oturumunun ve toplam inşaat alanının arttırılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği reddedilmiştir.

2-(K.NO: 37) Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Plan  Proje Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve 168 sayılı   Belediyemiz sınırları içinde F36.A.15.C.3.D numaralı imar planı paftasında, tapuda Alanlı 1508 ada 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller üzerinde bulunan imar planındaki 4 adet kütlenin mevcut inşaat haklarını aşmayacak şekilde birleştirilmesi ve kullanım kararının Nazım İmar Planına uygun olarak Ticarete (T1) dönüştürülmesine yönelik 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği çevresindeki yapılaşmalarla uyumu daha detaylı incelenmek üzere komisyonda bekletilmesi kabul edildi.

3-(K.NO: 38) Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.02.2018 tarih ve 122 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen 1 Adet 1. Derece Uzman kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 3. Derece Uzman kadrosu, 1 Adet 1.Derece Uzman kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 4. Derece Uzman kadrosu, 1 Adet 5. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 3.Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun alınması kabul edildi.

4-(K.NO: 39) Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.02.2018 tarih ve 236 sayılıİlçemiz sınırları içerisinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi, Lozan Caddesi için projelendirilen “2018 YILI ATAKUM BELEDİYESİ; LOZAN CADDESİ ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ” kapsamında;  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin; ilgili hükümlerinde yer alan “Uygulama Esasları” doğrultusunda Katılım Payının hesaplanarak, işin bitirilerek hizmete açılmasıyla tahakkuk işlemlerinin yapılması, yönetmeliği esas alınarak, mülkiyet sahibi vatandaşların arsa payları oranındaki hisseleri esas alınarak, belediye tarafından yapılacak olan yüzdelik oran ücretlendirilmesinin belirlenmesinde yasal çerçeveler içerisinde idarenin yetkili kılınmasını kabul olundu.

5-(K.NO: 40) Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.02.2018 tarih ve 237 sayılı Yeni Mahalle Akarsu Rekreasyon 1. Etap Projesi Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden toplam KDV dahil 650.000,00-TL (ALTI YÜZ ELLİ BİN TÜRK LİRASI) kredi kullanılmasına krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını kabul olundu.

6-(K.NO: 41) Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.02.2018 tarih ve 238 sayılı Atakum İlçesi muhtelif mahallelerde satıh kaplama ve asfalt yol yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden toplam KDV dahil 10.000.000,00-(ON MİLYON TÜRK LİRASI) kredi alınmasına krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını kabul olundu.

Nisan ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

NİSAN 2018 MECLİS KARARI

02/04/2018

Atakum Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli toplantısının 7. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO: 42) Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca hazırlanan ve Atakum Belediye Başkanlığı’nın 01.01.2017–31.12.2017 dönemi çalışmalarını içeren, ekli 239 sayfadan ibaret Başkanlık Faaliyet Raporu,  kabul olundu.

 

2-(K.NO: 43)Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu, 2017 yılı Atakum Belediyesi “Denetim Komisyonu Raporu” AtakumBelediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

 

3-(K.NO: 44)Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin a bendi uyarınca gizli oyla yapılan seçim sonucu, bir yıl görev yapmak üzere, Atakum Belediye Encümen Üyeliklerine İlkay ŞENER, Turan MISIR, Nayil YAZGAN seçilmişlerdir.

 

4-(K.NO: 45)Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarına üye seçiminde;

a)Açık oyla yapılan seçim sonucu, İmar Komisyonu Üyeliklerine Süleyman SEZEN, Recep GÜNER, Sezai ERBİL, İbrahim TİMUR, Hacer KAYA 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

b) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Plan-Bütçe Komisyonu üyeliklerine Hüseyin YILDIRIM, Mustafa KESKİNOĞLU, Levent ERTÜRK, Mehmet TÜRÜDÜ, Yunus KOLOĞLU 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

c) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Hukuk Komisyonu Üyeliklerine Levent ERTÜRK, Güngör BOSTANCI, Cihat COŞKUN, Hatice Sönmez GÜNEŞ, Şakir KABAKÇIOĞLU 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

d) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliklerine  Güngör BOSTANCI, Hüseyin YILDIRIM, Süleyman SEZEN, Hatice SÖNMEZ GÜNEŞ, Hacer KAYA 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

e) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kırsal Alanları Kalkındırma Komisyonu Üyeliklerine Recep GÜNER, Mustafa KESKİNOĞLU, Levent ERTÜRK, Süleyman TAŞ, Yusuf ERDEN 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

5-(K.NO: 46)Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli toplantısında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyalpı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında, kurumumuz adına “MASAL PARK/LUNAPARK” başlıklı projeler sunulmasına ve projenin başarılı bulunup desteklenmesi durumunda uygulanmasına, eş finansmanın kurumumuz tarafından karşılanmasına, sunulan projede  kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI ’nın yetkili kılınması kabul edilmiştir.

 

 

(05 Nisan 2018 Perşembe günü Saat 14:00’de  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 16.20 de kapatıldı.)

 

 

 

05/04/2018

Atakum Belediye Meclisinin 05/04/2018 tarihli toplantısının 8. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO: 47)Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 248 sayılı Atakum İlçesi, Alanlı Mahallesinde 379 ada 1 nolu parsel ile kayıtlı 2.984,51 m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan Belediyemize ait 1019/1200 (2.534,35 m²) hissenin Belediyemizin vergi borçlarından mahsup edilmek üzere, 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesine istinaden, değeri nispetinde Maliye Bakanlığına satış ve devrinin yapılması için Belediye Encümeni ’nin yetkili kılınması kabul edilmiştir.

 

 

2-(K.NO: 48)Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 249 sayılı Atakum Taflan Mahallesinde 1389 nolu parsel ile kayıtlı 2.723,00 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz, Çakırlar Mahallesinde 9104 ada 5 nolu parsel ile kayıtlı 1.001,82 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz, Çakırlar Mahallesinde 9104 ada 6 nolu parsel ile kayıtlı 847,56 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz, Çakırlar Mahallesinde 9117 ada 3 nolu parsel ile kayıtlı 514,90 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz, Çakırlar Mahallesinde 9100 ada 12 nolu parsel ile kayıtlı 929,51 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz, Çakırlar Mahallesinde 9098 ada 5 nolu parsel ile kayıtlı 662,55 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz, Çakırlar Mahallesinde 9164 ada 3 nolu parsel ile kayıtlı 864,12 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz,  Çakırlar Mahallesinde 9099 ada 14 nolu parsel ile kayıtlı 375,93 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz, Kurugökçe Mahallesinde 224 ada 69 nolu parsel ile kayıtlı 3.425,50 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz ve Beypınar Mahallesinde 11375 ada 2 nolu parsel ile kayıtlı 209,78 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılabilmesi için Atakum Belediye Encümeni ’nin  yetkili kılınması kabul edilmiştir.

 

Mayıs ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 14.45 da kapatıldı.

OCAK 2017 MECLİS KARARI

03/01/2017

Atakum Belediye Meclisinin 03/01/2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-(K.NO:1)Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarihli toplantısında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 23.12.2016 tarih ve 471 İlçemiz sınırları içerisinde Esenevler Mahallesi 309. Sokak, 193 ada 1 nolu parsel de olan parka Şehit Adnan ULUIŞIK isminin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

2-(K.NO:2)Belediye Meclisi’nin 04.01.2015 tarihli toplantısında 5 üyeden oluşması kararlaştırılan Atakum Belediyesi Denetim Komisyonu Üyeliklerine gizli oyla yapılan seçim sonucu, Hüseyin YILDIRIM, Recep GÜNER, Güngör BOSTANCI, Nayil YAZGAN, Hasan İPEK seçilmişlerdir.

 

(06 Ocak 2017 CUMA günü Saat 14:00’de  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.)

 

 

 

 

  06/01/2017

Atakum Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:3) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 305 sayılı Atakum Belediye Meclis Üyelerine, 2017 yılı içerisinde Meclis ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında (brüt) huzur hakkı ödenmesini uygun gören,  Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

2-(K.NO:4) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 2020 sayılı Belediyemizce köy konaklarının yapım ve onarımı, yeni imar yollarının açılması, bakım ve onarım giderleri, makine, ekipman ve yedek parça temini, çevre temizliği hizmetinin elverişli yürütülebilmesi, kent mobilyalarının temini, muhtelif parklarda yeni düzenleme yapılması, muhtelif cadde ve sokaklarda taş parke yapımı işlerinde kullanılmak üzere, yurt içi bankalarından 10.000.000,00 (ON MİLYON) TL kredi kullanılmasına, kredi ile ilgili  mülkiyeti Belediyemize ait tapuda; Samsun İli, Atakum İlçesi, Balaç Mahallesinde 252 ada 12 nolu parselde kayıtlı 9.653,82 m² yüzölçümlü arsa,  Atakum İlçesi, Balaç Mahallesinde 252 ada 13 nolu parselde kayıtlı 5.722,75 m² yüzölçümlü arsa, Atakum İlçesi, Balaç Mahallesinde 12276 ada 1 nolu parselde kayıtlı 1.044,20 m² yüzölçümlü arsa, Atakum İlçesi, Çatalçam Mahallesinde 2139 ada 3 nolu parselde kayıtlı 2.366,51 m² yüzölçümlü arsa, Atakum İlçesi, Taflan Mahallesinde 242 ada 1 parsel nolu 1.296,55 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 1240/129200 arsa paylı zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu işyeri, 1320/129200 arsa paylı zemin kat 3 bağımsız bölüm onlu işyeri, 1200/129200 arsa paylı zemin kat 4 bağımsız bölüm nolu işyeri, 2720/129200 arsa paylı zemin kat 5 bağımsız bölüm nolu işyeri, 1200/129200 arsa paylı zemin kat 6 bağımsız bölüm nolu işyeri, 1200/129200 arsa paylı zemin kat 7bağımsız bölüm nolu işyeri, 16300/129200 arsa paylı zemin kat 14 bağımsız bölüm nolu depo, 11000/129200 arsa paylı zemin kat 15 bağımsız bölüm nolu sosyal tesis, 11000/129200 arsa paylı birinci kat 16 bağımsız bölüm nolu işyeri, 2690/129200 arsa paylı birinci kat 17 bağımsız bölüm nolu işyeri, 3380/129200 arsa paylı birinci kat 18 bağımsız bölüm nolu işyeri, 3200/129200 arsa paylı birinci kat 19 bağımsız bölüm nolu işyeri, 2830/129200 arsa paylı birinci kat 20 bağımsız bölüm nolu işyeri, 2300/129200 arsa paylı birinci kat 21 bağımsız bölüm nolu işyeri, 2000/129200 arsa paylı birinci kat 22 bağımsız bölüm nolu işyeri, 4740/129200 arsa paylı birinci kat 23 bağımsız bölüm nolu işyeri, 11000/129200 arsa paylı ikinci kat 24 bağımsız bölüm nolu işyeri, 2690/129200 arsa paylı ikinci kat 25 bağımsız bölüm nolu işyeri, 3380/129200 arsa paylı ikinci kat 26 bağımsız bölüm nolu işyeri, 3200/129200 arsa paylı ikinci kat 27 bağımsız bölüm nolu işyeri, 2830/129200 arsa paylı ikinci kat 28 bağımsız bölüm nolu işyeri, 2300/129200 arsa paylı ikinci kat 29 bağımsız bölüm nolu işyeri, 2000/129200 arsa paylı ikinci kat 30 bağımsız bölüm nolu işyeri, 4740/129200 arsa paylı ikinci kat 31 bağımsız bölüm nolu işyeri, 1600/129200 arsa paylı üçüncü kat 32 bağımsız bölüm nolu mesken, 2200/129200 arsa paylı üçüncü kat 33 bağımsız bölüm nolu mesken ve 13000/129200 arsa paylı üçüncü kat 34 bağımsız bölüm nolu sosyal tesis için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre sınırlı ayni hak tesisine karar verilerek ipotek tesis edilmesi veya İller Bankasından teminat mektubu alınması, Krediye konu her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

3-(K.NO:5) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 2029 sayılıBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Atakum Mahallesi 9736 ada 1 nolu parsel 359,50m², Balaç Mahallesi 8358 ada 11 nolu parsel 433,89m², Balaç Mahallesi 11795 ada 5 nolu parsel 470,00 m², Büyükkolpınar Mahallesi 9276 ada 2 nolu parsel 1.077,84 m², Büyükkolpınar Mahallesi 11422 ada 7 nolu parsel 507,72 m², Büyükoyumca Mahallesi 2896 ada 3 nolu parsel 595,88 m², Büyükoyumca Mahallesi 2896 ada 4 nolu parsel 428,00 m², Çakırlar Mahallesi 2560 ada 15 nolu parsel 376,23m², Çakırlar Mahallesi 2560 ada 16 nolu parsel 375,98m², Çakırlar Mahallesi 9098 ada 5 nolu parsel 662,55m², Çakırlar Mahallesi 9099 ada 14 nolu parsel 375,93m², Çakırlar Mahallesi 9100 ada 12 nolu parsel 929,51m², Çakırlar Mahallesi 9101 ada 9 nolu parsel 602,37m², Çakırlar Mahallesi 9101 ada 10 nolu parsel, 579,69m², Çakırlar Mahallesi 9104 ada 4 nolu parsel 940,49m², Çakırlar 9117 ada 3 nolu parsel 514,90m², Çatalçam Mahallesi 1220 nolu parsel 2.395,00 m², Çatalçam Mahallesi 2137 ada 13 nolu parsel 642,32m², Çatalçam Mahallesi 12274 ada 1 nolu parsel 623,15m², Çatalçam Mahallesi 12274 ada 2 nolu parsel 587,03m², Çatalçam Mahallesi 12274 ada 8 nolu parsel 511,80 m², Çatalçam Mahallesi 12274 ada 9 nolu parsel 591,54m², Çatalçam Mahallesi 12274 ada 10 nolu parsel 567,01m², Kamalı Mahallesi 609 nolu parsel 4.100,00m², Kamalı Mahallesi 731 nolu parsel 3.900,00m², Kamalı Mahallesi 1357 nolu parsel 5.000,00m², Kamalı Mahallesi 12011 ada 1 nolu parsel 750,85m², Kamalı Mahallesi 12035 ada 1 parsel 1.587,64m², Küçükkolpınar Mahallesi 8539 ada 4 nolu parsel 1.041,53m², Taflan Mahallesi 11252 ada 1 nolu parsel 558,47m²  yüzölçümlü taşınmazların satışının (İhale yolu ile) yapılabilmesi için Atakum Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

4-(K.NO:6)Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 2030 sayılı Belediyemiz görev alanındaki taşınmazlarda bulunan Belediyemiz hisselerini, taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca satışının yapılabilmesi için Atakum Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

5-(K.NO:7) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 1370 sayılı 22.02.2007tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve 12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 24. maddesine istinaden, Atakum Belediyesinde 2017 yılı için toplam 1032 adam/ay geçici işçi çalıştırılmasını uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

6-(K.NO:8) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 1369 sayılı Atakum Belediyesinde, 01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında, İnşaat Mühendisi Muammer KARATAŞ’ın 1.900,00.-TL, İnşaat Teknikeri Ali ALTUNSOY’un 2.700,00.-TL, Tekniker Yasemin YAZICI’nın 1.800,00.-TL, Elektrik-Elektronik Mühendisi Eren BULUT’un 2.000,00.-TL, Tekniker Emre KÖKSAL’ın 1.600,00.-TL, Kimyager Emine BOZÖMEROĞLU’nun 1.900,00.-TL, Tekniker Nagihan SAYAR’ın 2.000,00.-TL net ücretle kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasınıuygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

7-(K.NO:9) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 1381 sayılı Atakum Belediyesinde, 01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında Tekniker İsmet KAL’ın 1.404,00.-TL net ücretle kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasını uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

8-(K.NO:10) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 1728 sayılı Kilitli Parke Taşı Mal Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.700.000,00-(İKİ MİLYON YEDİYÜZBİN TÜRK LİRASI) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

9-(K.NO:11) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 1729 sayılı Kilitli Parke Taşı Döşeme Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.000.000,00-(BİR MİLYON TÜRK LİRASI) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

10-(K.NO:12) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 1730 sayılı Hazır Beton Mal Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 900.000,00-(DOKUZ YÜZ BİN TÜRK LİRASI) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

11-(K.NO:13) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 1731 sayılı İnşaat Demiri ve Profili Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.000.000,00-(BİR MİLYON TÜRK LİRASI) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasınıuygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

12-(K.NO:14) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 1732 sayılı Kum  Mıcır Mal Alım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.000.000,00-(BİR MİLYON TÜRK LİRASI) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

13-(K.NO:15) Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 1733 sayılı Yol Açma ve Malzeme Serme Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 500.000,00-(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çoklugu ile kabul olundu.

Şubat ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

 

 

 

 

ŞUBAT 2017 MECLİS KARARI

  07/02/2017

Atakum Belediye Meclisinin 07/02/2017 tarihli toplantısının 4. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:16) Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Zabıta Müdürlüğü’nün 23.01.2017 tarih ve 10 sayılı Atakum Belediye Zabıta Personeline 01.01.2017 tarihinden başlayıp 31.12.2017 tarihine kadar aylık brüt 453.00-TL Fazla Mesai Ücreti ödenmesini uygun gören,  Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

            2-(K.NO:17) Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.01.2017 tarih ve 119 sayılı Belediyemizin mülkiyetinde bulunan veya hissedarı olduğu aşağıdaki tabloda bulunan

MAHALLE ADI

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

BÜYÜKOYUMCA

5511

4

   

RESMİ KURUM ALANI

BÜYÜKOYUMCA

8098

6

   

DİNİ TESİS ALANI (CAMİ)

BÜYÜKOYUMCA

8119

2

   

SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI

BÜYÜKOYUMCA

8127

7

   

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN

BÜYÜKOYUMCA

8156

4

   

TEMEL EĞİTİM ALANI

BÜYÜKOYUMCA

8129

1

   

SAĞLIK TESİSİ ALANI

KAMALI

8520

9

   

SPOR ALANI

 taşınmazları Belediyemizin Vergi Dairesine olan borçlarına mahsup edilmek üzere, 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesine istinaden, Maliye Bakanlığına satış ve devrinin yapılması için 5393 Sayılı yasanın 18. maddesinin e fıkrasına göre Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören,  Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

 

3-(K.NO:18) Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan Proje Müdürlüğü’nün 26.01.2017 tarih ve 56 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F.36.A.18.B.4.C, F.36.A.18.C.2.A ve F.36.A.18.B.3.D numaralı imar planı paftalarında, Atakum İlçesi, Meyvalı kütüğüne kayıtlı 641 numaralı parselin bulunduğu alanda Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 tarih 21/482 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak “konut alanı ve yeşil alan” olarak belirlenmesineyönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

4-(K.NO:19) Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.01.2017 tarih ve 105 sayılı 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca;

1)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Samgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.nin dağıtım bölgesindeki Belediyemizin, 5747 sayılı ve 6360 sayılı Kanunlar kapsamında belirlenen mülki sınırları ile dahil edilerek değerlendirilmesi ve halihazırda yürürlükte olan 17.07.2010 tarih, YİM.10.13.04 revizyon numaralı Çalışma Sistematiği Protokolünün, genişleyen alanlar içinde aynen uygulanmasına,

2)Dağıtım, bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

3)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Atakum Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

b)Atakum şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

c)Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesini uygun gören,  Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

Mart ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.)

 

 

 

OCAK 2016 MECLİS KARARI

04/01/2016

Atakum Belediye Meclisinin 04/01/2016 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-(K.NO:1)Belediye Meclisi’nin 04.01.2015 tarihli toplantısında 5 üyeden oluşması kararlaştırılan Atakum Belediyesi Denetim Komisyonu Üyeliklerine gizli oyla yapılan seçim sonucu, Sezai ERBİL,Turan MISIR, Mustafa KESKİNOĞLU, Yunus KOLOĞLU, Mehmet TÜRÜDÜ seçilmişlerdir.

 

(07 Ocak 2016 Perşembe günü Saat 14:00’de  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.)

 

 

 

 

  07/01/2016

Atakum Belediye Meclisinin 07/01/2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:2) Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.12.2015 tarih ve 340  sayılı Atakum Belediye Meclis Üyelerine, 2016 yılı içerisinde Meclis ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında (brüt) huzur hakkı ödenmesini uygun gören,  Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

2-(K.NO:3) Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale olan  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.12.2015 tarih ve 342  sayılıKadastro Müdürlüğü’nün 23.12.2015 tarih ve 1870436 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları içerisinde Karaoyumca Mahallesinde 22/A uygulama kadastro çalışmaları için kadastro ekibiyle görev yapmak üzere,        

KARAOYUMCA MAHALLESİ

ADI SOYADI

 

Selahattin KÖKÇEOĞLU

56923426052

İbrahim ÖNDER

58930359170

Selamet ÇAKIR

56155451686

Turgut KÖSE

55810463170

Muzaffer YILMAZ

59128352522

Şükrü AKYÜZ

66196116826

Yukarıda isimleri ve TC Kimlik numaraları yazılı kişilerin belirlenmesi uygun gören,  Hukuk Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

3-(K.NO:4)Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.12.2015 tarih ve 1069 sayılı 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve 12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 24. maddesine istinaden, Atakum Belediyesinde 2016 yılı için toplam 828 adam/ay geçici işçi çalıştırılmasını uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

4-(K.NO:5) Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün29.12.2015 tarih ve 1068 sayılı Atakum Belediyesinde, 01.01.2016–31.12.2016 tarihleri arasında,  İnşaat Mühendisi Muammer KARATAŞ’ın 1.600,00.-TL, İnşaat Teknikeri Ali ALTUNSOY’un 2.000,00.-TL, Ziraat Mühendisi Berna YEĞİN’in 1.500,00.-TL, Tekniker Yasemin YAZICI’nın 1.600,00.-TL, Elektrik-Elektronik Mühendisi Eren BULUT’un 1.600,00.-TL, Tekniker Emre KÖKSAL’ın 1.400,00.-TL, Kimyager Emine BOZÖMEROĞLU’nun 1.700,00.-TL, Tekniker Nagihan SAYAR’ın 1.750,00.-TL net ücretle 

 kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasınıuygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

5-(K.NO:6) Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihli toplantısında, İmar Komisyonuna havale olan  Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.12.2015 tarih ve 2792 sayılı teklifi ile Belediyemiz sınırları içinde F36.A.15.C.3.C numaralı imar planı paftasında, Atakum İlçesi, Alanlı 1515 ada 11 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, imar planında 3 Katlı Konut Alanı kullanımına isabet eden iki adet kütlenin inşaat alanında bir artış olmadan birleştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

6-(K.NO:7) Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihli toplantısında  İmar Komisyonuna Havale olan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.12.2015 tarih ve 2794 sayılı teklifi ile Belediyemiz sınırları içinde F36.A.09.D.1.B, F36.A.09.D.2.A ve F36.A.08.C.3.B numaralı imar planı paftalarında, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 tarih 26/529 Sayılı Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak, Çatalçam kütüğüne kayıtlı 2061 ada ve 505 parselde bulunan BHA ve Park Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

7-(K.NO:8) Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale olan  Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Haluk KÖKSOY’un 01.12.2015 tarihli önergesi ile İlçemiz sınırları içerisinde tapuda Atakum İlçesi Balaç Mahallesi 179 parselde kayıtlı 910 m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan ½ (455 m²) hissenin, tapuda Atakum Mahallesinde 11549 ada 1 parselde kayıtlı 894,38 m² yüzölçümlü taşınmazda Atakum Belediyesi adına kayıtlı 337/2400 (125,59 m²) hisse ile makul değer tespitinin yapılarak takas yapılması ile ilgili 25314 numaralı dilekçe sahibinin takasa konu 179 parseldeki ½ hissesine takabül eden inşaat alanı ile Atakum Belediyesinin 11549 ada 1 parseldeki hissesine tekabül eden inşaat alanı arasında orantısızlık bulunduğundan önergenin reddedilmesini uygun gören Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

Şubat ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.)

 

 

 

 

 

ŞUBAT 2016 MECLİS KARARI

04/02/2016

Atakum Belediye Meclisinin 04/02/2016 tarihli toplantısının 4. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:9) Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.01.2016 tarih ve 111 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen 1 adet 4. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. Derece Teknisyen, 1 adet 4. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. derece Mühendis, 1 adet 7. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 6. derece Bilgisayar İşletmeni, 1 adet 6. Derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. Derece Zabıta Memuru, 4 adet 5. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 4 adet 4. Derece Mühendis, 1 adet 2. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 1. Derece Tekniker, 1 adet 4. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 2. Derece Tekniker, 1 adet 4. Derece Peyzaj Mimarı kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. Derece Peyzaj Mimarı, 1 adet 5. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 4. Derece Teknisyen, 1 adet 3. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 1. Derece Tekniker, 1 adet 5. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 4. Derece Tekniker, 1 adet 4. Derece tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 2. Derece Tekniker,  1 adet 7. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. Derece Tekniker, 1 adet 6. Derece Mimar kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. Derece Mimar,  1 adet 6. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. Derece Mühendis, 1 adet 6. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. Derece Tekniker, 1 adet 4. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. Derece Mühendis, 1 adet 8. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 7. Derece Teknisyen, 1 adet 7. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 6. Derece Tekniker, 1 adet 4. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. Derece Mühendis, 1 adet 10. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 9. Derece Teknisyen, 1 adet 6. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. Derece Mühendis, 1 adet 9. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 8. Derece Teknisyen, 1 adet 5. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 4.Derece Mühendis, 1 adet 7. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 6. Derece Tekniker, 2 adet 6. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 2 adet 5. Derece Mühendis, 1 adet 7. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. Derece Tekniker, 1 adet 8. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 7. Derece Teknisyen, 1 adet 10. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 9.Derece Teknisyen, 1 adet 8. Derece Peyzaj Mimarı kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 6. Derece Peyzaj Mimarı, 1 adet 7. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 6.Derece Bilgisayar İşletmeni, 1 adet 11. Derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 9. Derece Zabıta Memuru, 1 adet 6. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5.Derece Bilgisayar İşletmeni, 1 adet 11. Derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 10.Derece Zabıta Memuru, 1 adet 8. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 7. Derece Bilgisayar İşletmeni, 1 adet 7. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. Derece Bilgisayar İşletmeni, 1 adet 3. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 1. Derece Tekniker   kadrosunun alınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2-(K.NO:10) Atakum Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, Zabıta Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 101 sayılı 2016 yılı Bütçe Kanunu’nda nüfusu 1.000.001’den fazla olanlar için Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için 428,00.-Türk Lirasını geçemez hükmü uyarınca, Atakum Belediye Zabıta Personeline 01.01.2016 tarihinden başlayıp 31.12.2016 tarihine kadar aylık brüt 428.00-TL Fazla Mesai Ücreti ödenmesini uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

Mart ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.)

 

 

MART 2016 MECLİS KARARI

01/03/2016

Atakum Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarihli toplantısının 5. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:11) Atakum Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli toplantısında Etüt Proje Müdürlüğü’nün 26.02.2016 tarih ve 28 sayılı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyalpı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında, kurumumuz adına “Osmanlı Hamamı Projesi” ve “Lozan Cadde AVM Projesi” başlıklı projeler sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına,  sunulan projede  kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI ’nın yetkili kılınması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2-(K.NO:12) Atakum Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli toplantısındaDestek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.02.2016 tarih ve 112 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/I maddesine istinaden Belediye Başkanlarının görev ve yetkilernide şartsız bağışları kabul etmek belirtilse de 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun bazı maddelerinin değiştirildiği yapılan değişikliklerle il özel idareleri Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” hükmü getirilmiştir.

Belediyemize Atakum İmar İn.San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bağışlanan, NMB 61348513230181 şase nolu 40297010980573 motor nolu 2000 Mercedes Benz 0403 SHD model 55 AB 934  plakalı otobüsün, kayıtsız, şartsız ve bedelsiz bağış işleminin Belediye Başkanı tarafından kabulü, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

03 Mart 2016 tarihinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 14.50 da kapatıldı.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/03/2016

Atakum Belediye Meclisinin 03/03/2016 tarihli toplantısının 6. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

1-(K.NO:13) Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 16.02.2016 tarih ve 101 sayılı Belediyemiz 2016 yılı bütçesinde ödeneği ayrılmış ancak T cetveline eklenmeyen  Fen İşleri Müdürlüğüne ait 5 adet çift çeker kamyon, 5 adet Pick_up Çift Kabin ve Kültür İşleri Müdürlüğüne ait l adet Otobüsün alınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

2-(K.NO:14) Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 214 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F36.A.15.C.4.B numaralı imar planı paftasında, Büyükoyumca Kütüğüne Kayıtlı 1638 ada 5,10 ve 11 numaralı parsellerin; Konut Alanı kullanımından Ticaret Alanı kullanımına dönüştürülmesi ve “Otopark ihtiyacı kendi parseli içinde karşılanacaktır”, “Tek katlı yapının zemin kat tabliye alanı 134 m² yi, 3 katlı yapının zemin kat tabliye alanı 303 m² normal kat tabliye alanı 370 m² aşmayacaktır.” ve “Parsel sınırları boyunca 2 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla kapalı çıkma yapılabilir” şeklinde plan notları eklenerek yapı kütlelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

3-(K.NO:15) Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 215 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F36.A.09.D.2.C numaralı imar planı paftasında, Çatalçam Kütüğüne Kayıtlı 7521 numaralı adada Ticaret alanı kullanımında bulunan 10 parselin ve Konut Alanı kullanımında bulunan 3 ve 11 numaralı parsellerin, “turizm tesis alanı(otel alanı)” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun gören İmar Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

4-(K.NO:16) Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 310 sayılı  5 adet Kamyon, l adet Ekskavatör ve 2 adet Kazıcı Yükleyici İş Makinesi alım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.350.000,00-(İkimilyonüçyüzellibin)TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

5-(K.NO:17) Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.02.2016 tarih ve 241 sayılı Belediyemiz sınırları içerisinde  Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi 2041 parsel nolu taşınmazda bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürlüğüne ait 6/7 (600 m²) hisse ve taşınmaz üzerindeki yapıya karşılık,  Büyükoyumca Mahallesi 8077 ada 1 nolu parsel  ile Atakum Belediyesi adına kayıtlı 712,95 m² yüzölçümlü taşınmazın ½ (356,45 m²) hissesinin (trampa) takasın yapılması, 5393 Sayılı yasanın 18. maddesi “e” fıkrasına göre Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Hukuk Komisyonu raporu oy birliği ile kabul olundu.

Nisan ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

 

 

NİSAN 2016 MECLİS KARARI

04/04/2016

Atakum Belediye Meclisinin 04/04/2016 tarihli toplantısının 7. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:18 Atakum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli toplantısında 01.01.2015–31.12.2015 tarihlerine ait Başkanlık Faaliyet Raporu incelendi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca hazırlanan ve Atakum Belediye Başkanlığı’nın 01.01.2015–31.12.2015 dönemi çalışmalarını içeren, ekli 169 sayfadan ibaret Başkanlık Faaliyet Raporu, AtakumBelediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarihli toplantısında oy çokluğu ile kabul olundu.

2-(K.NO:19) Atakum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli toplantısında 01.01.2015–31.12.2015 tarihleri arasındaki Atakum Belediyesi Hesap İş ve İşlemleri ile ilgili Denetim 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu, 2015 yılı Atakum Belediyesi “Denetim Komisyonu Raporu” Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

3-(K.NO:20) Atakum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli toplantısında Belediye Meclisi Katiplikleri seçimi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi uyarınca gizli oyla yapılan seçim sonucu, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Atakum Belediye Meclis Katipliklerine asil üye olarak Sezai ERBİL ve Yusuf ERDEN, yedek üye olarak ise Hüseyin YILDIRIM ve Nayil YAZGAN seçilmişlerdir.

4-(K.NO:21) Atakum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli toplantısında Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi uyarınca gizli oyla yapılan seçim sonucu, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Atakum Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekilliğine Recep ÖZTEL İkinci Başkan Vekilliğine  Şakir KABAKÇIOĞLU seçilmişlerdir.

5-(K.NO:22) Atakum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli toplantısında Belediye Encümen Üyeleri seçimi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin a bendi uyarınca gizli oyla yapılan seçim sonucu, bir yıl görev yapmak üzere, Atakum Belediye Encümen Üyeliklerine Cihat COŞKUN, Turan MISIR, Hacer KAYA seçilmişlerdir.

6-(K.NO:23) Atakum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarına üye seçiminde;

a)Açık oyla yapılan seçim sonucu, İmar Komisyonu Üyeliklerine Haluk KÖKSOY, Mustafa KESKİNOĞLU, Süleyman SEZEN, Metin TİRYAKİ, Nayil YAZGAN 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

b) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Plan-Bütçe Komisyonu üyeliklerine Recep GÜNER, Güngör BOSTANCI, Hüseyin YILDIRIM, Mehmet  TÜRÜDÜ, Hacer KAYA 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

c) Açık oyla yapılaln seçim sonucu, Hukuk Komisyonu Üyeliklerine Haluk KÖKSOY, Levent ERTÜRK, Adnan ÖZ, Hatice Sönmez GÜNEŞ, Şakir KABAKÇIOĞLU 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

d) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliklerine Güngör BOSTANCI, Turan MISIR, Mustafa KESKİNOĞLU, Hatice SÖNMEZ GÜNEŞ, Murat KESKİN 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

e) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kırsal Alanları Kalkındırma Komisyonu Üyeliklerine Recep GÜNER, Sezai ERBİL, Levent ERTÜRK, Süleyman TAŞ, Yunus KOLOĞLU 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

07 Nisan 2016 tarihinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 16.00 da kapatıldı.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/04/2016

Atakum Belediye Meclisinin 07/04/2016 tarihli toplantısının 8. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:24) Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.03.2016 tarih ve 462 sayılı  7 adet minivan combi, 3 adet panelvan combi, 3 adet çift kabin kamyonet, 1 adet tek kabin kamyonet, 2 adet 6 teker damperli kamyon, 2 adet 10 teker tek çeker damperli kamyon, 2 adet mini loader ve 1 adet 4x4 arazi çift kabin pikup alım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.139.200,00-(İkimilyon Yüzotuzdokuzbin İkiyüz)TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

           

            2-(K.NO:25) Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 551 sayılı Tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Çakırlar Mahallesinde 9126 ada 7 parsel no ile kayıtlı 663, 75 m² yüzölçümlü arsada Atakum Belediyesi adına kayıtlı 64874/66375 (648,74m²) hisse ile Çakırlar Mahallesinde 9126 ada 8 parsel no ile kayılı 769,00 m² yüzölçümlü arsada Atakum Belediyesi adına kayıtlı 75400/76900 (754,00 m²) hissenin, tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, İncesu Mahallesinde 9137 ada 6 parsel no ile kayıtlı 862,90 m² yüzölçümlü arsa ve İncesu Mahallesinde 9137 ada 7 parsel no ile kayıtlı 1.124,85 m² yüzölçümlü arsanın takas (trampa) edilmesini uygun gören İmar ve Hukuk Komisyonu raporu daha detaylı incelenmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne iadesi, oy birliği ile kabul olundu.

3-(K.NO:26) Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 226 sayılı (PİN=580,77) teklifi Belediyemiz sınırları içinde F36.A.20.B.2.B numaralı imar planı paftasında Alanlı kütüğüne kayıtlı 351 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, imar planında kütle olarak tanımlanan yapılaşma koşulunun kaldırılarak bölgedeki komşu parsellere uygun eski yapılaşma hakkı olan TAKS:0.30, E:2.30’un imar planına işlenmesi ve ada miğferinin kaldırılması şeklinde yeniden bir düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu raporu oy birliği  ile kabul edildi.

Mayıs ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

 

 

MAYIS 2016 MECLİS KARARI

05/05/2016

Atakum Belediye Meclisinin 05/05/2016 tarihli toplantısının 10. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:27) Belediye Meclisi’nin 02.06.2016 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, 05.04.2016 tarih ve 300 sayılı Encümen Kararı ile Atakum Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı çalışmalarında gider ve gelirlere ait muamelatın kanunlara uygun olarak yapıldığı ve defter kayıtlarının evrak ve cetvellerle mutabık olduğu anlaşıldığından, 2015 Mali Yılı Bütçe  Kesin Hesabının onaylanması, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2-(K.NO:28) Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.04.2016 tarih ve 488 sayılı Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan, Park ve  Bahçeler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin m bendi uyarınca  işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların  oy birliği  ile kabul edildi.

3-(K.NO:29) Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.04.2016 tarih ve 320 sayılı Köy konakları, Osmanlı Hamamları, Yeni Mahalle Kapalı Pazar yeri ve spor tesisleri, Çakırlar Korusu Kır Düğün tesisi, Atatepe Hanımlar Kültürevi, muhtelif parklarda yeni düzenleme yapılması ve muhtelif cadde ve sokaklarda taş parke yapımı işinde kullanılmak üzere yurt içi bankalarından 10.000.000,00-TL. (ON MİLYON)-TL. kredi kullanılmasına, kredi kullanımı için, mülkiyeti belediyemize ait Tapuda Çakırlar Mahallesi 23 ada 15 nolu parselde 1.211,04 m² alan üzerinde Zemin 1 dükkan 53 m² (53/2727), zemin 2 dükkan 41 m² (41/2727), zemin 3 dükkan 68 m² (68/2727), zemin 4 dükkan 17 m² (17/2727), zemin 5 dükkan 31 m² (31/2727), zemin 6 dükkan 123 m² (123/2727), 1. kat 7 numara büro 529 m² (529/2727), 2. kat 8 numara büro 529 m² (529/2727), 3. kat 9 numaralı büro 529 m² (529/2727), 4. kat 10 numaralı Sosyal Tesis-Kültür Merkezi 529 m² (529/2727), Çatı Katı 11 Numaralı Eğitim Tesisi-Kreş 278 m² (278/2727), Kesilli 107 ada 115 parselde 4.748,48 m², Kulacadağ 157 ada 20 parselde 5.989,77 m² ve Kulacadağ 148 ada 2 nolu parselde 3.416,38 m² taşınmazların sınırlı ayni hak tesisine karar verilerek ipotek tesis edilmesine veya İller Bankasından teminat mektubu alınması 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

            4-(K.NO:30) Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 613 sayılı  2016 Yılı Atakum İlçesi Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Sathi Kaplama yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 3.000.000,00-(ÜÇ MİLYON) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5-(K.NO:31) Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen,  Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 614 sayılı 2016 yılı Asfalt yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 800.000,00-(SEKİZYÜZBİN TL.) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-(K.NO:32) Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen,  Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 615 sayılı Düğün Salonu yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 900.000,00-(DOKUZYÜZBİNTÜRK LİRASI) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların  oy birliği ile kabul edildi.

7-(K.NO:33) Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 110 sayılı  Atakum Belediye Başkanlığı ile Murat Mikail ZİNZADE kendi adına asaleten, Ursula ZİNZADE, M. Meryem BAKIRLI (ZİNZADE), Suzan ŞAHİN (ZİNZADE), Silvia AKINCI (ZİNZADE), Emine Meral TANRIVERDİ (ZİNZADE)’ye vekaleten olmak üzere Samsun 3. Noterliğinin 16.12.2005 tarih ve 28774 sayılı “DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ” nin 6. masraflar başlıklı maddesinin;

“a.-Satış vaadinde bulunanlarca Samsun Barosu Avukatların Av. Gültekin ÖZÇELİK ve Av. Recep BİLECİK bu hususlarda doğacak ihtilaflar ve Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/55E. Sayılı davasının takibi konusunda yetkilendirilmiştir. Av. Gültekin ÖZÇELİK’in vekillik yetkisi devam etmekte olup, Av. Recep BİLECİK’e ayrıca vekalet verilecektir. Bu Avukatların Avukatlık ücretleri Atakum Belediye Başkanlığı ile yapacakları Avukatlık ücret sözleşmesi gereğince Atakum Belediye Başkanlığınca ödenecektir.

  b.-Satış vaadine konu gayrimenkuller ile ilgili yukarıda belirtilen dava dolayısı ile doğmuş ve doğacak her türlü mahkeme masrafları ile bu gayrimenkullerin işbu devirleri dolayısıyla tahakkuk edecek her ne nam altında olursa olsun noter masrafı, tapu masrafları, evrak masrafları, emlak vergisi, gelir vergisi, veraset ve intikal vergileri dahil tüm vergi, harç, komisyon ve benzeri masraflar Atakum Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

 

8-(K.NO:34) Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 479 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F36.B.16.B.4-A numaralı imar planı paftasında, TAKS:0.40 Ayrık Nizam 4 katlı yapılaşma koşulu Konut Alanı kullanımına isabet eden Atakum 129 ada 17 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinde yeniden bir düzenleme yapılmasına yönelik İmar Planı Değişikliğinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Proje Müdürlüğüne iadesi  işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9-(K.NO:35) Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 682 sayılı Belediyemiz sınırları içerisinde Atakum İlçesi, Çakırlar Mahallesi 8346 ada 3 parselde nolu taşınmazda bulunan 1416,83 m² yüzölçümlü İmar planında BHA (Saski Atıksu Arıtma Tesisi) olarak ayrılan alanda Belediyemizin 1395,83 m² (1396/1417) hissesi bulunmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının 17.11.2015 tarih ve 10486 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazda bulunan Belediyemize ait hisse payının “Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Alanı” olarak Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü adına tahsisi söz konusu taşınmaza Belediyemizin ihtiyacı olduğu veya imar uygulamasına tabi tutulması halinde tahsisinin iptal edilmesi şartıyla, SASKİ Genel Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile tahsisine, 5393 Sayılı yasanın 18. maddesi “e” ve 34.maddesinin “g” fıkrasına  göre Belediye Encümenine yetki verilmesi işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

Haziran ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

 

HAZİRAN 2016 MECLİS KARARI

03/06/2016

Atakum Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarihli toplantısının 12. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:36) Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.05.2016 tarih ve 641 sayılı Belediyemiz sınırları içinde 1.İdare Mahkemesinin 2015/114 E.No ve 2015/1674 K.Nolu kararı ve 2. İdare Mahkemesinin 2015/14 E.No ve 2015/1466 K.Nolu kararı ile imar planı iptal edilen Balaç 11251 ve 12276 adaların bulunduğu bölgede, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih 220 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak maliklerince Balaç 11251,12276 adalar ve 9350 ada 3 parseli kapsayan alanda hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2-(K.NO:37) Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Park Bahçeler Müdürlüğü’nün 06.05.2016 tarih ve 182 sayılı  İlçemiz sınırları içerisinde Çakırlar Yalı Mahallesi 2539 ada 1 parselde uygulaması bitmiş olan 377 m²’lik parka Halk Ozanı Aşık Dertli Kul Cafer Parkı ismi verilmemesi;

            Esenevler Mahallesi 377. ve 378. Sokaklar arasında kalan 3097 m² parka  20 Ocak Samsunspor Spor Şehitleri Parkı isminin verilmesi işaretle yapılan oylamada toplantıya  katılanların oybirliği ile kabul edildi.

 

3-(K.NO:38) Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 827 sayılı Belediyemiz sınırları içerisinde Atakum İlçesi, Çakırlar Mahallesinde 9126 ada 7 nolu parsel ile kayıtlı 663, 75 m² yüzölçümlü arsada Atakum Belediyesi adına kayıtlı 64874/66375 (648,74 m²) hisse ile Çakırlar Mahallesinde 9126 ada 8 nolu parsel ile kayıtlı 769,00 m² yüzölçümlü arsada Atakum Belediyesi adına kayıtlı 75400/76900 (754,00 m²) hissenin, tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Çakırlar Mahallesinde 9082 ada 5 nolu parsel ile Mehmet DEMİRBAŞ adına kayıtlı 763,58 m² yüzölçümlü arsa ve İncesu Mahallesinde 9137 ada 6 nolu parsel ile Mehmet DEMİRBAŞ adına kayıtlı 862,90 m² yüzölçümlü arsa ile değerleri nispetinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi “e” ve 34 maddesinin “g” fıkrasına göre takas (trampa) edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi işaretle yapılan oylamada  toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4-(K.NO:39 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.05.2016 tarih ve 627 sayılı 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına   Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-l deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirilerek 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.        

            Belediyemizce hizmetlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili Yönetmelik doğrultusunda tanzim edilen ve ilişikte sunulan Memur ve İşçi Kadro İhdas Cetvelleri işaretle yapılan oylamada  toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

5-(K.NO:40) Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.05.2016 tarih ve 642 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F.36.B.16.D.1.B numaralı imar planı paftasında, Balaç kütüğüne kayıtlı 10413 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda mükerrer olan 162 numaralı kadastro parselinin terkine karşılık, 10413ada 1 numaralı parselin yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-(K.NO:41) Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.05.2016 tarih ve 643 sayılı Belediyemiz sınırları içinde F.36.B.16.C.3.B numaralı imar planı paftasında, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih 187 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak, Büyükkolpınar kütüğüne kayıtlı konut alanı kullanımında bulunan 11412 ada 1 numaralı parselin (1843 m²) ve özel yurt alanı kullanımında bulunan 6264 ada 2 numaralı parselin (7866 m²) birleştirilerek, “Özel Eğitim Alanı” (9710 m²) kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca  işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7-(K.NO:42) Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.05.2016 tarih ve 644 sayılı Belediyemiz sınırları içerisinde Büyükoyumca Kütüğüne Kayıtlı 1638 ada 5,10 ve 11 numaralı parsellerin; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 tarih 26/530 sayılı Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak, Konut Alanı kullanımından, Ticaret Alanı kullanımına dönüştürülmesi ve yapı kütlelerinin yeniden düzenlenmesine yönelikhazırlatılan ve Atakum Belediye Meclisinin 03.03.2016 tarih, 6/14 sayılı kararı (PİN:580-75) ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016  tarih, 8/202 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, Metin TİRYAKİ’ ye ait 25.04.2016 tarihli dilekçe ile edilen itiraz; söz konusu düzenlemenin ada bütünlüğünü bozmadığı, komşu parsellerden çekme yapıldığı, yapılaşma haklarının aynen korunduğu, yolun karşısındaki yapı yaklaşmayla uyum sağladığından  itirazın reddi ısında işaretle yapılan oylamada toplantıya oy çokluğu ile kabul edildi

 8-(K.NO:43) Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Belediyemiz Meclis Üyesi Recep GÜNER’in 01.06.2016 tarihli önergesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesinde yer alan, “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmüne istinaden;

 

            Belediyemiz tarafından yapılan I. Etap Hobi Bahçelerinin kullanıcılara sunumunda ortak gider payının (ot temizleme, bahçe belleme, temizlik, depolama ve diğer giderler) her ay 200,00-TL olarak belirlenmesi, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

9-(K.NO:44) Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Belediyemiz Meclis Üyesi Hüseyin YILDIRIM’In 01.06.2016 tarihli önergesi Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 10/29 sayılı kararı ile 10.000.000,00-TL. tutarında kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Yurtiçi Bankalardan Kredi kullanılabilmesi için Mülkiyeti Belediyemize ait  İmar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayrılan ve üzerinde çok amaçlı salon olarak faaliyet gösteren 2 katlı binanın bulunduğu, tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Çatalçam Mahallesinde 2139 ada 3 nolu parsel Atakum Belediyesi adına kayıtlı arsa vasfındaki 2.366,51 m2 yüzölçümlü taşınmaza 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e  maddesine göre sınırlı ayni hak tesisine karar verilerek ipotek tesis edilmesi; işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

            10-(K.NO:45) Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa TÜFEK, Hatice SÖNMEZ GÜNEŞ, İbrahim SARAÇ, Hasan İpek, İbrahim TİMUR, Metin TİRYAKİ, Mehmet TÜRÜDÜ, Süleyman TAŞ ve Saim ERDOĞAN’ın 01.06.2016 tarihli önergesi Belediyemiz ait Mevlana Mahallesi Park ve Spor Kompleksine, Ülkemize büyük gurur yaşatan Nobel Kimya Ödülü kazanan İlk Türk Bilim insanı Prof. Dr. Aziz SANCAR isminin verilmesi  işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11-(K.NO:46) Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu’na havale edilen,  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.04.2016 tarih ve 667 sayılı 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesinde; “…Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler…ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir...” denildiğinden, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirmesi planlanan Yörekent Projesi kapsamında boş park alanlarının, Samsun Doğayı Koruma Derneği ile ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi  Atakum işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların (  Yusuf ERDEN evet oy kullanmıştır) oy çokluğu ile red olundu.

 

 

Temmuz ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

TEMMUZ 2016 MECLİS KARARI

01/07/2016

Atakum Belediye Meclisinin 01/07/2016 tarihli toplantısının 13. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

 

1-(K.NO:47) Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarihli toplantısında Etüt Proje Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 87 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Program Otoritesi tarafından  “Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi -II (LLL-II) Hibe Programı” kapsamında Atakum Belediyesi adına sunduğumuz “Üreten Kadın Güçlü Atakum” projesi Sözleşme Makamı tarafından hibe verilmek üzere geçici olarak seçilmiştir. Projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, Sözleşme Makamı ile Belediyemiz arasında hibe sözleşmesini imzalamaya, kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama Belediye Başkanı İshak TAŞÇI ’nın yetkili kılınması, kabul edilmiştir.

2-(K.NO:48) Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarihli toplantısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.04.2016 tarih ve 488 sayılı Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin m bendi uyarınca kabul edildi.

 

3-(K.NO:49) Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarihli toplantısında Park Bahçeler Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 263 sayılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesinde yer alan, “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmüne istinaden;

            Belediyemiz tarafından yapılan I. Etap Hobi Bahçelerinin kullanıcılara sunumunda ortak gider payının (ot temizleme, bahçe belleme, temizlik, depolama ve diğer giderler) her ay 150,00-TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

Ağustos ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 12.00 da kapatıldı.

 

 

 

 

AĞUSTOS 2016 MECLİS KARARI

01/08/2016

Atakum Belediye Meclisinin 01/08/2016 tarihli toplantısının 14. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

 

1-(K.NO:50) Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarihli toplantısında Etüt Proje Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 92 sayılı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine Belediyemizin üye olması ve Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün kabul edilerek Birlik Meclisinde Asil üye olarak Belediye Başkanı İshak TAŞÇI ve Recep GÜNER; Yedek üye olarak ise Güngör BOSTANCI ve Hüseyin YILDIRIM görev almak üzere seçilmişlerdir.

            2-(K.NO:51) Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarihli toplantısında Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.07.2016 tarih ve 1050 sayılı Atakum Belediyesi Spor Kompleksi ve Sosyal Donatı Alanları yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.850.000,00-(İki Milyon Sekizyüzellibin Türk Lirası) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınması kabul olundu.

3-(K.NO:52) Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarihli toplantısında Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 1057 sayılı Belediyemiz 2016 yılı bütçesinde ödeneği ayrılmış ancak T cetveline eklenmeyen  Fen İşleri Müdürlüğüne ait 10 Kaptı Kaçtı, 2 adet Tek Kabin Pick-un-(4x2), 3 adet Çift Kabin Pick-up-(4x4), 4 adet Mini Loader (mini yükleyici) ve 5 adet Damperli Kamyon (6x2) alınması kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

4-(K.NO:53) Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarihli toplantısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 807 sayılı 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan, Belediye Meclisi’nin  06.07.2009 tarih ve 13/47, 07.12.2010 tarih ve 23/123, 02.06.2014 tarih ve 11/40, 03.06.2016 tarih ve 12/39   sayılı kararları ile onanan Belediyemize ait “Norm Kadro Cetvelleri” uyarınca hazırlanan Atakum Belediyesi “Teşkilat Şeması”, kabul edildi.

5-(K.NO:54) Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarihli toplantısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 809 sayılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesinde yer alan, “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmüne istinaden;    Belediyemiz tarafından yapılan Kreş ve Gündüz Bakımevi aylık ücreti, Atakum Belediyesi Personeli (Memur, İşçi ve Taşeron) için 300,00-TL, İlçe Halkı için 350,00-TL olarak belirlenmesine ve Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak olan Kreş ve Gündüz Bakımevinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin m bendi uyarınca kabul edildi.

 

            6-(K.NO:55) Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarihli toplantısında  Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 1138 sayıl Belediyemiz sınırları içerisinde Tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, İncesu Mahallesinde 9932 ada 1nolu parselde kayıtlı arsa vasfındaki 12.423,28 m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan S.S. Kurupelit ve Altınkum Beldeleri Aksu ve Yukarı Aksu Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait 210/2400 (1.087,04 m²) ve 1/3 (4.141,09 m²)hisse payları ile Belediyemizin hissedar olduğu, tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, İncesu Mahallesinde 9931 ada 1nolu parselde kayıtlı arsa vasfındaki 20.129,59 m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan S.S. Kurupelit ve Altınkum Beldeleri Aksu ve Yukarı Aksu Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait 121/2400 (1.014,87 m²) hisse payı ve taşınmaz üzerinde bulunan tesislerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, satınalma ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınması kabul olundu.

Eylül ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

 

 

EYLÜL 2016 MECLİS KARARI

01/09/2016

Atakum Belediye Meclisinin 01/09/2016 tarihli toplantısının 16. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

 

            1-(K.NO:56) Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli toplantısında Park Bahçeler Müdürlüğü’nün 10.08.2016 tarih ve 336 sayılı İlçemiz sınırları içerisinde Cumhuriyet Mahallesi Allpalrslan Bulvarı üzerinde 79 ada 24 parselde Orkide Parkı olarak bilinen parka Şehit Ömer HALİSDEMİR Parkı isminin verilmesi; Atakum Belediye Binasının yanındaki meydan ve park alanına 15 Temmuz Demokrasi Meydanı isminin verilmesi kabul edildi.

            2-(K.NO:57) Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli toplantısında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 18.08.2016 tarih ve 346 sayılı İlçemiz sınırları içerisinde Çakırlar Yalı Mahallesi 6273. Sokak, 42 ada 4 nolu parselde bulunan parka 15 Temmuz Şehitleri Parkı isminin verilmesi kabul edildi.

            3-(K.NO:58) Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli toplantısında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 17.08.2016 tarih ve 1 sayılı Belediyemiz tarafından  Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak olan Kreş ve Gündüz Bakım Evine Şehit Polis Demet SEZEN isminin verilmesi kabul edildi.

            4-(K.NO:59) Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarih ve 1226 sayılı Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tapuda Samsun İli Atakum İlçesi Kulacadağ Mahallesinde 216 ada 8 nolu parselde 630,66m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz ve üzerinde bulunan bodrum kat + zemin kat + 1.kattan oluşan bina taşınmaz maliki Akif ÖZTÜRK tarafından, binanın l.katı cami lojmanı olarak  bodrum kat ve zemin katlar ise Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun l8. Maddesinin g bendine göre şartlı bağışın kabulükabul edildi.

            5-(K.NO:60) Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.08.2016 tarih ve 1273 sayılı Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tapuda Samsun İli Atakum İlçesi Çakırlar Mahallesinde 23 ada 23 nolu parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı arsa vasfındaki 1.515,36m² Yüzölçümlü taşınmaz, 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olup, tapu kütüğü üzerinde “23.04.2015 tarihinde Atakum Belediyesi Tüzel Kişiliği kullanımındadır” şeklinde beyan bulunan hak sahibi olduğumuz taşınmazın Maliye Hazineden, (6412 sayılı yasa kapsamında yasal süresi içerisinde) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendi gereğince satın alınmasına,  satınalma ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınması kabul edildi.

            6-(K.NO:61) Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli toplantısında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 26.08.2016 tarih ve 362 sayılı İlçemiz sınırları içerisinde Mevlana Mahallesi 714. Sokak, 164 adada bulunan parka Demokrasi Şehidi Erol OLÇAK isminin verilmesi kabul edildi.

            7-(K.NO:62) Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli toplantısında ,Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.08.2016 tarih ve 1222 sayılı Atakum Belediyesi 2016 yılı muhtelif mahallelerde beton yol yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 500.000,00-(Beşyüzbin Türk Lirası) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınması kabul olundu.

            8-(K.NO:63) Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli toplantısında Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.08.2016 tarih ve 1223 sayılı Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.500.000,00-(Bir Milyon Beşyüzbin Türk Lirası) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınması kabul olundu.

Ekim ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

EKİM 2016 MECLİS KARARI

07/10/2016

Atakum Belediye Meclisinin 07/10/2016 tarihli toplantısının 18. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

 

1-(K.NO:64) Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli toplantısında Plaln ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Atakum Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi  üzerinde yapılan müzakereler sonucunda; Fonksiyonel Sınıflandırma düzeyinde oylama yapılarak 120.000.000,00TL.Gider ve 120.000.000,00-TL. Gelir olmak üzere denk olarak katılımın oy çokluğu ile kabul olundu.

2-(K.NO:65) Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 799 sayılı 5018 Sayılı Yasa’nın 9. maddesi  ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan Atakum Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı kabul olundu.

 

3-(K.NO:66) Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 801 sayılı Belediye Bütçeleri içerisinde yer almış bulunan gelir bölümleri ile ilgili tarifelerin uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre Belediye Meclisi tarafından karara bağlanması gerekmektedir.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre, günümüz ekonomik koşulları, mahalli ve sosyal farklılıklar dikkate alınarak hazırlanan harçlar ve ücretler tarifelerin onaylanması kabul olundu.

              

4-(K.NO:67) Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 701 sayılı Aktarma yapılmasına dair, müzakereler sonucunda;    

KURUMSAL

 

FONKSİYONEL

FİN.

EKONOMİK

 

 

 

SINIFLANDIRMA

SINIFLANDIRMA

TİPİ

SINIFLANDIRMA

AZALAN

ARTAN

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

 

 

 

 

46

55

44

34

04

4

3

00

5

06

06

 

 

 

0,00

46

55

44

02

01

1

1

00

5

03

06

 

 

0,00

 

46

55

44

37

08

1

0

00

5

03

02

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası ile Bütçe ve Muhasebe Usulü     Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden, incelenerek 750.000,00-TL’lik  aktarma kabul olundu.   

5-(K.NO:68) Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.09.2015 tarih ve 3 sayılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesinde yer alan, “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmüne istinaden; Belediyemiz Şehit Polis Demet SEZEN Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Kreş Ücretinin her ay 250,00-TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

6-(K.NO:69) Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 1366 sayılı  (PİN=580,96) sayılı Belediyemiz sınırları içinde F.36.B.16.A.1.A numaralı imar planı paftasında, Atakum kütüğüne kayıtlı 470 ada 1, 7, 8, 9 numaralı parseller ile 477 ada 1, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde; mevcut durumdaki taban alanı toplamı 2077.55 m², inşaat alanı toplamı (açık çıkmalar hariç) 8938.79 m²  olan 9 adet kütle şeklinde yapılaşma koşuluna sahip parsellerde yeniden bir düzenleme yapılarak taban alanı toplamı 2094.85 m², inşaat alanı toplamı (açık çıkmalar hariç) 8935.53 m² olan 5 adet kütle önerilmesi ve “kapalı çıkma hakları, kütlelerin doğu cepheleri hariç, diğer tüp cephelerde 1.00 metreye kadar kullanılabilecektir.” şeklinde  plan notu içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca kabul edildi.

7-(K.NO:70) Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 1367 sayılı  (PİN=580,97) sayılı Belediyemiz sınırları içinde F36.A.20.B.2.D numaralı imar planı paftasında, Alanlı Mahallesine kayıtlı 2480 ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu adada Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih 14/326 sayılı kararı ile onanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak Konut, Park ve Otopark kullanımlarında yeniden bir düzenleme yapılması şeklinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca kabul edildi.

 8-(K.NO:71) Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 1354 sayılı  Tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi 182 ada 14 parsel no ile kayıtlı 1.136,77 m² yüzölçümlü arsada Atakum Belediyesi adına kayıtlı 107286737/272824800 (447,03 m²) hisse payının, tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Balaç Mahallesinde 8505 ada 1 parsel no ile kayıtlı 3.912.00m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan Sevinç YILMAZ adına kayıtlı 97901/782400 (489,51 m²) hisse payılı  arsanın takas (trampa) edilmesi talep edilmektedir.Söz konusu takas (trampa) yapılmasının daha detaylı incelenmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne iadesi kabul olundu.

            9-(K.NO:72) Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 383 sayılı İlçemiz sınırları içerisinde Yeni Mahalle 3253. Sokak, 2481 ada da yapılacak olan parka Esin POYRAZ isminin verilmesi kabul edildi.

 

Kasım ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 16.00 da kapatıldı.

 

KASIM 2016 MECLİS KARARI

01/11/2016

Atakum Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarihli toplantısının 19. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

 

           1-(K.NO:73): Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 24.10.2016 tarih ve 410 sayılı İlçemiz sınırları içerisinde Mimarsinan Mahallesi 162. Sokak, 8427 ada 20 nolu parsel de yapılacak olan parka Şehit Umut BULUT isminin verilmesi kabul edildi.

            2-(K.NO:74): İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 1169 sayılı Belediyemizde boş bulunan 1.derece Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 59.maddesine göre açıktan ataması Bakanlıkça uygun bulunan Ahmet TOPAL, 15.10.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanmıştır. Yapılan atama Atakum Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

3-(K.NO:75): Atakum Belediyesi’nin 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55.maddesi gereğince Atakum Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

4-(K.NO:76): Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarih ve 1161 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen 1 Adet 4. Derece Zabıta Komiseri kadrosunun kaldırılarak       1 Adet 3. Derece Zabıta Komiseri kadrosu, 1 Adet 3. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 2. Derece Mühendis kadrosu, 1 Adet 9. Derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 8. Derece Zabıta Memuru kadrosu, 1 Adet 3. Derece Peyzaj Mimarı kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 2. Derece Peyzaj Mimarı kadrosu, 1 Adet 4. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 3. Derece Teknisyen kadrosu, 1 Adet 7. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 6. Derece Tekniker kadrosu,      1 Adet 3. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 2. Derece Tekniker kadrosu, 1 Adet 6. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 5. Derece Mühendis kadrosu, 1 Adet 6. DereceTekniker kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 5. Derece Tekniker kadrosu, 1 Adet 6. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 5. Derece Mühendis kadrosu, 1 Adet 10. Derece Teknisyen            kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 9. Derece Teknisyen kadrosu, 1 Adet 6. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 5. Derece Mühendis kadrosu, 1 Adet 6. Derece Şehir Plancısı kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 5. Derece Şehir Plancısı kadrosu, 1 Adet 9. Derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 8. Derece Zabıta Memuru kadrosu, 1 Adet 4. Derece Şef kadrosunun kaldırılarak, 1 Adet 3. Derece Şef kadrosu; 1 Adet 5. DereceVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  kadrosunun kaldırılarak 1 Adet 4. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun alınması kabul edildi.

5-(K.NO:77): Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 860 sayılı 2016 Mali yılı Aktarma yapılmasına dair, müzakereler sonucunda;

                KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİN.

EKONOMİK

 

 

SINIFLANDIRMA

SINIFLANDIRMA

TİPİ

SINIFLANDIRMA

AZALAN

ARTAN

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

 

 

 

 

46

55

44

10

01

3

9

00

5

03

07

 

 

 

0,00

46

55

44

10

01

3

9

00

5

06

03

 

 

 

0,00

46

55

44

38

01

1

2

00

5

03

05

 

 

 

0,00

46

55

44

41

01

1

2

00

5

03

04

 

 

 

0,00

46

55

44

41

01

1

2

00

5

03

05

 

 

 

0,00

46

55

44

43

08

1

0

00

5

03

05

 

 

 

0,00

46

55

44

43

08

1

0

00

5

03

07

 

 

 

0,00

46

55

44

43

08

1

0

00

5

06

05

 

 

 

0,00

46

55

44

34

04

4

3

00

5

03

05

 

 

0,00

 

46

55

44

34

04

4

3

00

5

06

05

 

 

0,00

 

46

55

44

39

05

1

0

00

5

03

05

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası ile Bütçe ve Muhasebe Usulü      Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden, incelenerek 3.300.000,00-TL’lik aktarma kabul olundu.

 

 

6-(K.NO:78): Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli toplantısında  Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarih ve 1161 sayılı 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına   Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-l deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirilerek 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.   Belediyemizce hizmetlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili Yönetmelik doğrultusunda tanzim edilen ve ilişikte sunulan Memur Kadro İhdas Cetveli kabul olundu.

Aralık ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

 

ARALIK 2016 MECLİS KARARI

06/12/2016

Atakum Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarihli toplantısının 22. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

 

 1-(K.NO:79): Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarih ve 602 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/I maddesine istinaden Belediye Başkanlarının görev ve yetkilernide şartsız bağışları kabul etmek belirtilse de 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun bazı maddelerinin değiştirildiği yapılan değişikliklerle il özel idareleri Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” hükmü getirilmiştir.             

Belediyemize Çevre İnş. Temizlik Tic. Ltd. Şti. tarafından bağışlanan, NMC 180SDXLKZ00556 şase nolu B1601050729257 motor nolu 2008  FATİH 180SDX 4X2 model 34 FH 6771 plakalı Kamyonun (Çöp Aracı) kayıtsız, şartsız ve bedelsiz bağış işleminin Belediye Başkanı tarafından kabulü, kabul olundu.

 

2-(K.NO:80): Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.11.2016 tarih ve 1642 sayılı Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tapuda Samsun İli Atakum İlçesi Çakırlar Mahallesinde 23 ada 23 nolu parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı arsa vasfındaki 1.515,36m² Yüzölçümlü taşınmaz, 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca hak sahibi olduğumuz taşınmazın Maliye Hazineden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendi gereğince satın alınmasına,  satın alma koşulları  ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul edildi.

3-(K.NO:81): Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 21.11.2016 tarih ve 1534 sayılı Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Atakum İlçesi, İncesu Mahallesi 9931 ada 1 nolu parselde 20.129,50 m² olarak kayıtlı taşınmazın, 5393 Sayılı kanunun 18.maddesinin e bendi gereğince hayvan besi ve kesimhane faaliyetleri yapılmak kaydı ile 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul edildi..

4-(K.NO:82): BelediyeMeclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.11.2016 tarih ve 1670 sayılı Atakum Belediyesine ait tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Çakırlar Mahallesinde 9101 ada 9 nolu parselde kayıtlı 602,37 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi “e” ve 34 maddesinin “g” fıkrasına göre satışına, satış ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul edildi.

5-(K.NO:83):  Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.11.2016 tarih ve 1596 sayılı  Atakum Belediyesi Etüt Merkezi ve Sağlık Kompleksi yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 855.000,00-(Sekizyüzellibeşbin Türk Lirası) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınması kabul olundu.

  6-(K.NO:84): Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18.11.2016 tarih ve 1671 sayılı İlçemiz sınırları içerisinde, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinin (d) fıkrasında, “Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri yapılabilir.” hükmü kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.10.2016 gün ve E.16770 sayılı yazısı ile F36-b-16-a-1-b, F36-b-16-a-1-c paftalarına isabet eden alanda “İskele” yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notlarının mevcut planlarımızla uyumlu olması ve bölgede herhangi bir planlama çalışmamızın bulunmaması nedeniyle kabulü kabul edildi.

7-(K.NO:85): Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18.11.2016 tarih ve 1672 sayılı İlçemiz sınırları içerisinde, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinin (d) fıkrasında, “Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri yapılabilir.” hükmü kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.10.2016 gün ve E.16768 sayılı yazısı ile F36-b-17-a-3-c, F36-b-17-a-3-d, F36-b-17-a-4-b, F36-b-17-a-4-c, F36-b-17-a-4-d paftalarına isabet eden alanın “Spor Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve plan notlarının mevcut planlarımızla uyumlu olması ve bölgede herhangi bir planlama çalışmamızın bulunmaması nedeniyle kabulü kabul edildi.

8-(K.NO:86): Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve 1710 sayılı (PİN=580-101) Belediyemiz sınırları içinde F36.A.24.B.4.D numaralı imar planı paftasının bulunduğu alanda Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih 16/388 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak, Sarıışık 569 numaralı parselin yapılaşmasına ait plan notları ile birlikte “Güneş Enerjisi Santral Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı  kabul olundu.

9-(K.NO:87): Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve 1711 sayılı (PİN=580-102) Belediyemiz sınırları içinde F36.A.20.B.2.B numaralı imar planı paftasında, Alanlı 1530 ada 9 numaralı parselin bulunduğu alanda, imar planında 3 katlı 4 adet yapı kütlesinin mevcut inşaat haklarını geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kabul edildi.

10-(K.NO:88): Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve 1712 sayılı (PİN=580-103) Belediyemiz sınırları içinde F36.A.14.C.3.B numaralı imar planı paftasının, bulunduğu alanda, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih 16/392 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak, konut alanı kullanımında bulunan Büyükoyumca 8851 ada 1 numaralı parselin “Yurt” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kabul edildi.

    11-(K.NO:89): Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve 1269 sayılı Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan, Arşiv Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edildi.

12-(K.NO:90): Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonlarına havale edilen, Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Haluk KÖKSOY’un 01.12.2016 tarihli önergesi 2016 Mali yılı Aralık ayı Aktarma yapılmasına dair, müzakereler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası ile Bütçe ve Muhasebe Usulü      Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden, incelenerek 1.750.000,00-TL’lik aktarma kabul olundu.

 

Ocak 2017 ayı ilk haftası Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

 

OCAK 2015 MECLİS KARARI

05/01/2015

Atakum Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-(K.NO:1)Belediye Meclisi’nin 05.01.2015 tarihli toplantısında 5 üyeden oluşması kararlaştırılan Atakum Belediyesi Denetim Komisyonu Üyeliklerine gizli oyla yapılan seçim sonucu, Haluk KÖKSOY, Süleyman SEZEN, Levent ERTÜRK, Yusuf ERDEN, İbrahim TİMUR seçilmişlerdir.

 

2-(K.NO:2) Belediye Meclisi’nin 05.01.2015 tarihli toplantısında Atakum Kent Konseyinin  Genel Kurul Kararları, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76. maddesi gereğince Atakum Belediye Meclisinde değerlendirilmiştir

    (08 Ocak 2015 Perşembe günü Saat 14:00’de  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.)

  08/01/2015

Atakum Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-(K.NO:3) Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 tarihli toplantısında Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.12.2014 tarih ve 249  sayılı Atakum Belediye Meclis Üyelerine, 2015 yılı içerisinde Meclis ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında (brüt) huzur hakkı ödenmesini uygun gören,  Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

2-(K.NO:4) Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 tarihli toplantısında Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 251 sayılı Bafra Belediyesi 06.08.2014 tarih 62 Sayılı Meclis Kararı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi 16.10.2014 tarih 343 Sayılı Meclis Kararı da dikkate alınarak, 6360 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılıp, mahalle’ye dönüşen Kasnakçımermer Mahallesi’nin İdari Yönden Atakum İlçesine bağlanmasını, uygun gören, Hukuk Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

3-(K.NO:5)Belediye Meclisi’nin 08.01.2013 tarihli toplantısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 719 sayılı 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve 12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 24. maddesine istinaden, Atakum Belediyesinde 2015 yılı için toplam 804 adam/ay geçici işçi çalıştırılmasını uygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

4-(K.NO:6) Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 tarihli toplantısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün25.12.2014 tarih ve 720 sayılı Atakum Belediyesinde, 01.01.2015–31.12.2015 tarihleri arasında, İnşaat Mühendisi Muammer KARATAŞ’ın 2.320,00.-TL, İnşaat Teknikeri Ali ALTUNSOY’un 1.860,00.-TL, Ziraat Mühendisi Berna YEĞİN’in 2.320,00.- TL, Kimya Teknikeri Yasemin YAZICI’nın 1.860,00.-TL, Elektrik-Elektronik Mühendisi Eren BULUT’un 2.320,00.-TL, Avukat Yağmur DÜZKAYA’nın 2.320,00.-TL, Harita Teknikeri Emre KÖKSAL’ın 1.400,00.-TL ücretle kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasınıuygun gören Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

5-(K.NO:7) Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 tarihli toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2014 tarih ve 707 sayılı İlçemiz Cami Mahallesi, tapuda 8391 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsel numaralı arsaların mülkiyeti hak sahibi Aziz YEŞİLYURT’a ait iken imar uygulamasında park alanı içerisinde kaldığından, hak sahibi Aziz YEŞİLYURT’un rızası da alınarak Belediyemize ait Kamalı Mahallesi 12032 ada, 1-2 parseller ve 12038 ada, 11 parsel numaralı arsalar ile trampaya konu İlçemiz Cami Mahallesi, tapuda 8391 ada 6 (471,56 m²), 7 (488,26 m²), 8 (489,56 m²), 9 (489,62 m²), 10 (484,72 m²), 11 (485,93 m²), 12 (492,33 m²), 13 (505,15 m²), 14 (505,62 m²), 15 (522,96 m²), 16 (567,29 m²), 17 (814,42 m²) parsel numaralı arsaların m² değerinin 113,00-TL’den 713.868,46.-(YEDİYÜZONÜÇBİN SEKİZYÜZALTMIŞSEKİZTÜRKLİRASIKIRKALTIKURUŞ) TL bedel kabul edilerek; Belediyemize ait Kamalı Mahallesi 12032 ada, 1 (1.064,65 m²), 2 (1.066,67 m²) parseller ve 12038 ada, 11 (1.606,48 m²) parsel numaralı arsaların m² değeri ise 190,00-TL’den 710.182,00- (YEDİYÜZONBİNYÜZSEKSENİKİTÜRKLİRASI) TL bedel kabul edilerek değerleri nispetinde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi gereği takas (Trampa) yapılması, tarafların diğer taraftan başkaca bir talepte bulunmaması şartını uygun gören İmar ve Hukuk Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

6-(K.NO:8)Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli toplantısında Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.12.2014 tarih ve 759 sayılı Belediyemiz sınırları içinde uygulama imar planında 3 Kat Kütle yapılaşma hakkına sahip Konut Alanı kullanımında bulunan Büyükoyumca 1500 ada 3 numaralı parselin, kat sayısının ilk plan kararına uygun olarak 7 kat olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği,  1500 Ada 3 numaralı parsel yanında 4 ve 5 parselde de ilk plan kararlarına uygun bir düzenleme yapılarak birlikte değerlendirilmenin uygun olacağından söz konusu imar planı değişikliğinin ilgili Müdürlüğe iadesini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

7-(K.NO:9)Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli toplantısında Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 763 sayılı İmar planı Revizyonuna yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına başlanması ve 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar planlarının beraber yürütülebilmesi için, Samsun Büyükşehir Belediyesinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hazırlıklarının da Belediyemizce yürütülebilmesi için gerekli yetkinin istenmesini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 Şubat 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARI

05/02/2015

Atakum Belediye Meclisinin 05/02/2015 tarihli toplantısının 4. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-(K.NO:10).Belediye Meclisi’nin 02.02.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 79 sayılı teklifi Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Atakum İlçesi, Sarıışık Mahallesi 12 pafta, 576 parselde 9.931,00 m² olarak kayıtlı taşınmazın, 5393 Sayılı kanunun 18.maddesinin e bendi gereği Asfalt Üretim Tesisi kurulması kaydı ile 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Hukuk ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

2-(K.NO:11)Belediye Meclisi’nin 02.02.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 87 sayılı (PİN: 580,33) teklifi Belediyemiz sınırları içinde F36.A.15.C.3.A, numaralı imar planı paftasında 3 kat kütle yapılaşma hakkına sahip olan  Büyükoyumca 1500 ada 3 numaralı parselin, kat sayısının 7 kat olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 'gerekli düzeltmenin yalnız 3 numaralı parsel değil komşu parsellerinin de ilk plan kararı doğrultusunda düzenlenmesinin daha uygun olacağından' teklifin reddedilmesini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

3-(K.NO:12)Belediye Meclisi’nin 02.02.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 88 sayılı (PİN: 580,2) teklif Belediyemiz sınırları içinde Atakum 8427 ada 28 numaralı parselin bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24.10.2014 tarih 8226 sayılı yazıları ile Belediyemize iletilen İnceleme Raporunda belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

4-(K.NO:13)Belediye Meclisi’nin 02.02.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 90 sayılı (PİN: 580,36) teklifi Belediyemiz sınırları içinde F36.A.20.A.2.C numaralı imar planı paftasında Alanlı 1239 numaralı kadastro parselinin bulunduğu alanda ada kenarında bir düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

5-(K.NO:14)Belediye Meclisi’nin 02.02.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 78 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. Maddesi ve İçişleri Bakanlığı’nın 12.01.2015 tarih ve 2015/1 sayılı genelgelerine istinaden hazırlanan, “Disiplin Amirleri Yönetmeliği” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin m bendi uyarınca onaylanmasını uygun gören Hukuk Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

6-(K.NO:15)Belediye Meclisi’nin 02.02.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 104 sayılı teklifi Köy konakları, seyir tesisleri, kreş ve kafeterya, yayla konakları, spor tesisleri ve Çarşı Cadde Projesi yapım işlerinde kullanılmak üzere yurt içi bankalarından 10.000.000,00-TL. (Onmilyon)-TL. kredi kullanılmasına, kredi ile ilgili, mülkiyeti belediyemize ait tapuda Atakum İlçesi Taflan Mahallesi 165 ada 2 parselde 1.994,44 m², Balaç 252 ada 12 parsel 9.653,82 m², Kesilli 107 ada 115 parselde 4.748,48 m², Kulacadağ 157 ada 20 parselde 5.989,77 m², Kulacadağ 148 ada 2 parselde 3.416,38 m² taşınmazlara 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e  maddesine göre sınırlı ayni hak tesisine karar verilerek ipotek tesis edilmesine veya İller Bankasından teminat mektubu alınmasına, Krediye konu her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasını uygun gören Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

 

7-(K.NO:16)Belediye Meclisi’nin 05.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 764 sayılı (PİN: 580,3) Belediyemiz sınırları içinde Atakum 8428 ada 16 numaralı parselin bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24.10.2014 tarih 8226 sayılı yazıları ile Belediyemize iletilen İnceleme Raporunda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

8-(K.NO:17)Belediye Meclisi’nin 05.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 765 sayılı (PİN: 580,2) Belediyemiz sınırları içinde uygulama imar planında Atakum 8427 ada 28 numaralı parselin bulunduğu alanda 25.08.2014 tarihi itibariyle kesinleşen imar planı tadilatının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24.10.2014 tarih 8226 sayılı yazıları ile Belediyemize iletilen İnceleme Raporunda belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik teklif, söz konusu alanda maliklerince 07.01.2015 tarihli dilekçe ile yeni bir imar planı değişikliği teklifi olduğundan söz konusu imar planı değişikliğinin ilgili Müdürlüğe iadesini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

    Mart 2015 tarihinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

MART 2015 MECLİS KARARI

02/03/2015

Atakum Belediye Meclisinin 02/03/2015 tarihli toplantısının 5. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-(K.NO:18).Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 96 sayılı teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 77. Maddesine istinaden kurulan Kadın Koordinasyon biriminin, tanıtıcı ambleminin ve adının  Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi olarak belirlenmesi Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

    (05 Mart 2015 Perşembe günü Saat 14:00’de  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.)

 

05/03/2015

Atakum Belediye Meclisinin 05/03/2015 tarihli toplantısının 6. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:19)Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.02.2015 tarih ve 44 sayılı Kadastro Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 35480 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları içerisinde Çatalçam (Güzelyurt) Mahallesinde 2/B Orman Kadastro çalışmalarına başlanılacağından, 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 3. maddesi ve Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 5. ve 7. maddeleri uyarınca Orman Kadastro çalışmalarında kadastro ekibiyle görev yapmak üzere,       

ÇATALÇAM (GÜZELYURT) MAHALLESİ

ADI SOYADI

 

AZİZ İNANCI

39895993296

AHMET DEMİR

45172817308

AHMET EROL

45496806552

SEDAT PALA

41797929884

TUNCAY ÇETİNKAYA

46246781570

METİN YILMAZ

44767830852

 

Yukarıda isimleri ve TC Kimlik numaraları yazılı kişilerin belirlenmesi uygun gören Hukuk Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

            2-(K.NO:20)Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 68 sayılı Atakum Kent Konseyinin tanıtıcı amblem (logo) tespiti, Kent Konseyinin bağımsız Sivil Toplum Kuruluşu olması sebebiyle logosunun Kent Konseyi tarafından belirlenip Atakum Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulması sebebi ile teklifin ilgili Müdürlüğe iadesini uygun gören Hukuk  Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

3-(K.NO:21)Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale  edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.02.2015 tarih ve 178 sayılı 2015 Mali yılı Aktarma yapılmasına dair, müzakereler sonucunda;

KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİN.

EKONOMİK

 

 

SINIFLANDIRMA

SINIFLANDIRMA

TİPİ

SINIFLANDIRMA

AZALAN

ARTAN

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

 

 

 

 

46

55

44

34

04

4

3

00

5

03

07

 

 

 

0,00

46

55

44

04

01

3

9

00

5

03

07

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası ile Bütçe ve Muhasebe Usulü     Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden, incelenerek 806.000,00-TL’lik  aktarma yapılmasını

uygun gören Plan Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

 

4-(K.NO:22)Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Zabıta Müdürlüğü’nün 26.02.2015 tarih ve 381 sayılı 2015 yılı Bütçe Kanunu’nda nüfusu 1.000.001’den fazla olanlar için Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için 403,00.-Türk Lirasını geçemez hükmü uyarınca, Atakum Belediye Zabıta Personeline 01.01.2015 tarihinden başlayıp 31.12.2015 tarihine kadar aylık brüt 403.00-TL Fazla Mesai Ücreti ödenmesini uygun gören Plan Bütçe Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

5-(K.NO:23)Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 1003 sayılı (PİN=580,41) Belediyemiz sınırları içinde F36.A.20.A.2.B ve F36.A.20.B.1.A numaralı imar planı paftalarında, Alanlı 2067 numaralı kadastro parselinin bulunduğu alana yönelik, İmar Planında Eğitim Yerleşkesi (İlköğretim-Ortaöğretim) kullanımında olan söz konusu parselin yapı yaklaşma mesafelerinde yeniden bir düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini uygun gören İmar Komisyonu Raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

 

 

 

    Nisan 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

NİSAN 2015 MECLİS KARARI

01/04/2015

Atakum Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarihli toplantısının 7. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

            1-(K.NO:24)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca hazırlanan ve Atakum Belediye Başkanlığı’nın 01.01.2014–31.12.2014 dönemi çalışmalarını içeren, ekli 370 sayfadan ibaret Başkanlık Faaliyet Raporu, Atakum Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

            2-(K.NO:25) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu, 2014 yılı Atakum Belediyesi “Denetim Komisyonu Raporu” Atakum Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarihli toplantısında Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

            3-(K.NO:26) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin a bendi uyarınca gizli oyla yapılan seçim sonucu, bir yıl görev yapmak üzere, Atakum Belediye Encümen Üyeliklerine Haluk KÖKSOY, Süleyman SEZEN, Murat KESKİN seçilmişlerdir.

            4-(K.NO:27) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarına üye seçiminde;

a)Açık oyla yapılan seçim sonucu, İmar Komisyonu Üyeliklerine Hüseyin YILDIRIM, Levent ERTÜRK, Cihat ÇOŞKUN, İbrahim TİMUR, Murat KESKİN 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

b) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Plan-Bütçe Komisyonu üyeliklerine Mustafa KESKİNOĞLU, Sezai ERBİL, Turan MISIR, Süleyman TAŞ, Yusuf ERDEN 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

c) Açık oyla yapılaln seçim sonucu, Hukuk Komisyonu Üyeliklerine Haluk KÖKSOY, Recep GÜNER, Adnan ÖZ, Hatice Sönmez GÜNEŞ, Şakir KABAKÇIOĞLU 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

d) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliklerine Güngör BOSTANCI, Recep GÜNER, Hüseyin YILDIRIM, Hasan İPEK, Hacer KAYA 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

e) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kırsal Alanları Kalkındırma Komisyonu Üyeliklerine Recep GÜNER, Turan MISIR, Haluk KÖKSOY, Saim ERDOĞAN, Nayil YAZGAN 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

5-(K.NO:28) İlçemiz sınırları içerisinde, Yenimahalle Mahallesi, 3106. Sokak 257 ada üzerinde Belediyemizce yapımı tamamlanan parka, 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi n fıkrasına göre Şehit Jandarma Er Özgür EKİNCİ isminin verilmesi Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya  katılanların oybirliği ile kabul edildi.

    06/04/2015

Atakum Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarihli toplantısının 8. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

1-(K.NO:29) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin “a” ve “h” fıkraları ve 75. Maddesinin “c” fıkrasının değişik ikinci cümlesindeki, “… diğer Dernek ve Vakıflar ile geçekleştirilecek olan hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izni alınması gerekir.” Hükmüne istinaden 2015 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız Yörekent Projemiz kapsamında boş park alanlarımızın hemşerilik dernekleri ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve anlaşma yapmak üzere Belediye Başkanımız İshak TAŞÇI’ ya yetki verilmesi Atakum Belediye Meclisi’nin 06.04.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul olundu.

2-(K.NO:30) Belediyemiz sınırları içerisinde, Atakum İlçesi, Atakum Mahallesinde 7031 ada 16 parselde kayıtlı 10.317,96 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın 109607/171966 (6.576,42 m²) hisse payı Maliye Hazinesi, 62359/171966 (3.741,54 m²) hisse payı Belediyemiz adına kayıtlıdır. İmar planında Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık/Hükümet) olarak ayrılan taşınmaz 05.07.2013 tarih ve 62 Sayılı Meclis Kararıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince İçişleri Bakanlığına 20 yıllığına tahsis edilmiştir. Tahsisli İdare (İçişleri Bakanlığı) ve diğer hissedarın (Maliye Bakanlığı) muvafakat vermesi halinde 7031 ada 16 nolu parseldeki 62359/171966 (3.741,54 m²) hissemiz mülkiyet hakkımızın kısıtlanması sebebiyle satış, takas veya kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlara karşılık verilmek üzere, 5393 Sayılı yasanın 18. maddesi “e” fıkrasına göre Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediye Meclisi’nin 06.04.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu.

3-(K.NO:31) Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Samsun İli Atakum İlçesi Çakırlar Mahallesinde 23 ada 3 parsel nolu 403,79 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz, 23 ada 12 parsel nolu 395,86 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz, 23 ada 15 parsel nolu 2.727,18 m² yüzölçümlü “Bir Zemin Dört Katlı Kâgir Bina ve Arsa” vasfındaki taşınmazların satışı için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin e bendi uyarınca Atakum Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi, Atakum Belediye Meclisi’nin 06.04.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların  oy birliği  ile kabul olundu.

4-(K.NO:32) Belediyemiz sınırları içinde F36.A.20.B.2.B numaralı imar planı paftasında, imar planında Konut Alanı kullanımında bulunan Alanlı 311 ada 1 numaralı parselin, yapı kütlesinin kaldırılarak yapılaşma koşullarında yeniden bir düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca Belediye Meclisi’nin 06.04.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 

5-(K.NO:33) Belediyemiz sınırları içinde F36.B.16.D.4.B ve F36.B.16.D.3.A numaralı imar planında, Çobanözü 11904 Ada 2 numaralı parselin bulunduğu alanda,  Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih 60 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, konut ve park alanı kullanımlarının yer değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca Belediye Meclisi’nin 06.04.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6-(K.NO:34)  Belediyemiz sınırları içinde Alanlı 4025 ada 15 numaralı parsel maliki, Atakent Belediye Meclisi’nin 07.03.2008 tarih 11 sayılı kararı ile “kat nizamlı yapılaşmaların kat sınırlaması olmaksızın emsal yapılaşma şekline” dönüştürülmesine yönelik onaylanan imar planı değişikliğinin, manzarasının kapanması sebebiyle mağduriyetinin giderilmesine yönelik yeniden ele alınması ve düzeltilmesi istemiyle 31.10.2012 tarihinde belediyemize başvuru yapmış olup, Atakum Belediye Meclisi’nin 08.01.2013 tarih ve 16 sayılı kararı ile söz konusu itiraz reddedilmiştir.

Parsel malikince açılan dava sonucunda, Atakum Belediye Meclisi’nin 08.01.2013 tarih ve 16 sayılı kararı, Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 2013/492 E. No ve 2015/1592 K. No’lu kararı ile iptal edilmiştir.

Mahkeme kararı doğrultusunda konu incelenmiş olup, mağduriyetin çözümü amacıyla Atakent Belediye Meclisi’nin 07.03.2008 tarih 11 sayılı kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planı öncesinde davaya konu parsel ile aynı yapılaşma koşuluna sahip Alanlı “101, 102, 103, 4024, 4025, 4026,  4030, 4031, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6424, 6425 ve 6426 ada alanları üzerinde, ada bazında uygulanmak koşuluyla, Taks=0.30’u, E=1.50’yi aşmamak ve bahçe mesafelerini sağlamak şartıyla, yapı yüksekliği en çok 30.50 olabilir.”  Şeklinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca Belediye Meclisi’nin 06.04.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7-(K.NO:35) Belediyemizde çalışan Yönetici, Şef, Memur ve Sözleşmeli Personel için hazırlanan “Performans Değerlendirme Yönergesi”  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin “a” ve “m” fıkraları uyarınca Atakum Belediye Meclisi’nin 06.04.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların  oy çokluğu ile kabul edildi.

8-(K.NO:36)  Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla   hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışma Yönergesi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Çalışma Yönergesi” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin m bendi uyarınca Atakum Belediye Meclisi’nin 06.04.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların  oy birliği  ile kabul edildi.

 

 

 

 

9-(K.NO:37) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen  1 adet 7. derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 6. derece Zabıta Memuru kadrosu, 1 adet 6. derece Memur kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. derece Memur kadrosu, 1 adet 10. derece Memur kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 7. derece Memur kadrosu, 1 adet 2. derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 1. derece Mühendis kadrosu, 1 adet 3. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 6. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosu, alınması, Atakum Belediye Meclisi’nin, 06.04.2014 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

    Mayıs 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.    

 

 

 

MAYIS 2015 MECLİS KARARI

07/05/2015

Atakum Belediye Meclisinin 07/05/2015 tarihli toplantısının 10. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

1-(K.NO:38) Belediye Meclisi’nin 04.05.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, 31.03.2015 tarih ve 224 sayılı Encümen Kararı ile Atakum Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı çalışmalarında gider ve gelirlere ait muamelatın kanunlara uygun olarak yapıldığı ve defter kayıtlarının evrak ve cetvellerle mutabık olduğu anlaşıldığından, 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının onaylanması, Atakum Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2-(K.NO:39) Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.04.2015 tarih ve 409 sayılı sayılı teklifi Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen  1 adet 5. derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. derece Zabıta Memuru kadrosu, 1 adet 5. derece Memur kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. derece Zabıta Memuru kadrosu, 1 adet 5. derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. derece Zabıta Memuru kadrosu, 1 adet 5. derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. derece Zabıta Memuru kadrosu, 1 adet 5. derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. derece Zabıta Memuru kadrosu, 1 adet 5. derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 4. derece Zabıta Memuru kadrosu, 1 adet 8. derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 7. derece Teknisyen kadrosu, 1 adet 1. derece Kırsal Hizmetler Müdürü kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 1. derece Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosu alınması, Atakum Belediye Meclisi’nin, 07.05.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3-(K.NO:40) Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.04.2015 tarih ve 310 sayılı teklifi 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-l deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirilerek 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Belediyemizce  hizmetlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili Yönetmelik doğrultusunda tanzim edilen ve ilişikte sunulan Memur ve İşçi Kadro İhdas Cetvelleri Atakum Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarihli toplantısında oy birliği ile kabul olundu.

4-(K.NO:41) Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.04.2015 tarih ve 415 sayılı sayılı teklifiAtakum Belediyesinde, 08.06.2015–31.12.2015 tarihleri arasında, Mimari Dekoratif Sanatları Teknikeri Nagihan SAYAR’ın 1.817,00.-TL, Kimyager Emine BOZÖMEROĞLU’nun 2.088,00.-TL, ücretle kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması, Atakum Belediye Meclisi’nin, 07.05.2015 tarihli oturumunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

 

5-(K.NO:42) Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli toplantısında Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2015 tarih ve 356 sayılı teklifi Belediyemizce 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 58 ve 60’ıncı maddeleri, 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 15. maddesine ve 31.12.2014 tarih ve 26040 sayılı 3 nolu mükerrer resmi gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol’e İlişkin usul ve esasların 27. maddesine dayanılarak hazırlanan “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin “m” fıkrası uyarınca Atakum Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-(K.NO:43) Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.05.2015 tarih ve 374 sayılı teklifi Atakum Belediyesine ait Atakum İmar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2.000.000,00-TL. (İki Milyon TL.) olan sermayesinin Şirketin iştigal konularıyla ilgili olarak  iş araçları ile ekipman alımı ve harcamaları için gerekli olan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla, Şirketin gelişen ekonomik şartlardan dolayı sermayesinin 3.000.000,00-TL. (Üç Milyon TL.) ye çıkartılmasına, Atakum Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7-(K.NO:44) Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.04.2015 tarih ve 1378 sayılı (PİN=580,50) teklifiBelediyemiz sınırları içinde F36.A.19.C.2.C ve F36.A.20.D.1.D numaralı imar planı paftalarında Kamalı Mahallesinde yer alan 78.762 m²’lik taşınmazın, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2015 tarih 4/58 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım imar planına uygun olarak, “Resmi Kurum – Emniyet Hizmet Alanı (Açık Atış Poligonu)” şeklinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca Atakum Belediye Meclisi’nin, 07.05.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-(K.NO:45) Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 29.04.2015 tarih ve 224 sayılı sayılı teklifi Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “m” fıkrasına göre hazırlanan “Sosyal Yardım Yönetmeliği”  nin daha detaylı incelenmek üzere teklifin ilgili müdürlüğe iade edilmesi Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

9-(K.NO:46) Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1104 sayılı (PİN=580,45) teklifi Belediyemiz sınırları içinde F36.B.16.A.1.C numaralı İmar planında Konut Alanı kullanımında bulunan Atakum 2983 numaralı parselin, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2014 tarih 23/433 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, Ticaret kullanımına dönüştürülmesi ile “1- 2983 numaralı parsel sadece otel kullanımı ile ruhsatlandırılacaktır. 2- Otel kullanımının otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca Atakum Belediye Meclisi’nin, 07.05.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

    Haziran 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı.    

 

 

HAZİRAN 2015 MECLİS KARARI

04/06/2015

Atakum Belediye Meclisinin 04/06/2015 tarihli toplantısının 12. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

1-(K.NO:47) Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.05.2015 tarih ve 441 sayılı teklifi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası ile Bütçe ve Muhasebe Usulü     Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden, incelenerek 170.270,36-TL’lik  aktarma Atakum         Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya        katılanların oy birliği ile kabul olundu.    

2-(K.NO:48) Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.05.2015 tarih ve 498 sayılı teklifi Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen 1 adet 2. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 1. derece Tekniker kadrosu, 1 adet 3. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 2. derece Tekniker kadrosu, 1 adet 5. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 5. derece Kimyager  kadrosu alınması, Atakum Belediye Meclisi’nin, 04.06.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

            3-(K.NO:49) Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.05.2015 tarih ve 388 sayılı teklifiBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve imar planında (Hayvancılık) Sanayi Alanı olarak ayrılan Belediyemizin hissedarı olduğu, tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, İncesu Mahallesinde 9931 ada 1 nolu parsel ile kayıtlı 20129,59 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın hissedarlarından satın alınması için Belediye Encümeninin yetkili kılınması Atakum Belediye Meclisi’nin, 04.06.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

    Temmuz 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.20 da kapatıldı. 

 

 

 

TEMMUZ 2015 MECLİS KARARI

02/07/2015

Atakum Belediye Meclisinin 02/07/2015 tarihli toplantısının 13. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

1-(K.NO:50) Macaristan’ın Miskolc şehrinde 05-09 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Halk Sanatı Festivaline Atakum Belediyesini temsilen Atakum Belediyesi Halk Dansları Grubunun davetli olarak katılmaları, Belediye Meclisi’nin 02.07.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

07/07/2015

Atakum Belediye Meclisinin 07/07/2015 tarihli toplantısının 14. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

 

1-(K.NO:51) Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarihli toplantısında  Hukuk Komisyonu na havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 159 sayılı teklifi Kadastro Müdürlüğü’nün 10.06.2015 tarih ve 538343  sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları içerisinde Balaç Mahallesi 784, 1075, 1080 nolu parsellerinin yeniden ihya edileceği, parsellerin ihya edilebilmesi için kadastro ekibiyle görev yapmak üzere, Kadir TÜRKER, Mehmet BALAÇ, Ali YÜKSEL, Selami AÇIKGÖZ, Ümit KARACAN, Metin ÜRER in belirlenmesi Atakum Belediye Meclisi’nin 07.07.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların  oy birliği  ile kabul edildi.

2-(K.NO:52) Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarihli toplantısında  Hukuk Komisyonu na havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 590 sayılı teklifi Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlana “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “m” fıkrası uyarınca Belediye Meclisi’nin 07.07.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

3-(K.NO:53 Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarihli toplantısında  Plan –Bütçe  Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 591 sayılı teklifi 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan, Belediye Meclisi’nin  06.07.2009 tarih ve 13/47, 07.12.2010 tarih ve 23/123, 02.06.2014 tarih ve 11/40, 07.05.2015 tarih ve 10/40 sayılı kararları ile onanan Belediyemize ait “Norm Kadro Cetvelleri” uyarınca hazırlanan Atakum Belediyesi “Teşkilat Şeması”, Atakum Belediye Meclisi’nin 07.07.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4-(K.NO:54) Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarihli toplantısında  İmar Komisyonuna havale edilen, Plan ve Proje  Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 1626 sayılı (PİN= 580,54)  teklifi Belediyemiz sınırları içinde F36.B.16.A.1.C numaralı imar planı paftasında, Atakum 12 ada 16 numaralı parselinin bulunduğu alana yönelik, Atakum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25.06.2015 tarih 6565003 sayılı yazıları ile imar planı değişikliği teklifi bulunmaktadır.

İmar planında ilköğretim alanı kullanımında bulunan, Atakum 12 ada 16 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinde yeniden bir düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarınca Belediye Meclisi’nin 07.07.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi

5-(K.NO:55) Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarihli toplantısında  İmar Komisyonuna havale edilen, Plan ve Proje  Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 1627 sayılı (PİN= 580,55)  teklifi Uygulama imar planında Konut Alanı kullanımında bulunan, Balaç 9375 ada 7 ve 10 numaralı parselin, yapılaşma koşullarında yeniden bir düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği “Plan onama ve askı süreci içerisinde ruhsat yenileme süresinin zaman aşımına uğrayacağı öngörülmüş olup, yasal süreç içerisinde yenileme ruhsatı alınması durumunda değerlendirilmek üzere müdürlüğe iadesi Belediye Meclisi’nin 07.07.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi

    Ağustos 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 14.40 da kapatıldı.   

 

 

AĞUSTOS 2015 MECLİS KARARI

06/08/2015

Atakum Belediye Meclisinin 06/08/2015 tarihli toplantısının 16. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:56) Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.07.2015 tarih ve 695 sayılı teklifi üzerine hazırlanan Belediyemiz 2015 yılı bütçesinde ödeneği ayrılmış ancak T cetveline eklenmeyen  Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2 adet Hizmet Aracının  alınması, Atakum Belediye Meclisi’nin 06.08.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2-(K.NO:57) Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 664 sayılı teklifiBelediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen 1 adet 10. Derece Memur kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 8. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun alınması, Atakum Belediye Meclisi’nin 06.08.2015 tarihli oturumunda, işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

3-(K.NO:58) Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısında  İmar Komisyonuna havale edilen, Plan ve Proje  Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1944 sayılı (PİN= 580,47)  teklifi Belediyemiz sınırları içerisinde imar planında F.36.B.15.C.4.B, F.36.A.15.C.4.C, F.36.A.15.C.4.D, F.36.A.20.B.1.A, F.36.A.20.B.1.B paftalar, Alanlı 101, 102, 103, 4024, 4025 ,4026, 4030, 4031, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6424, 6425, 6426 numaralı adaların bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Kadriye YILMAZ’a ait 06.07.2015 tarihli, Sebahat UZUN’a ait 07.07.2015 tarihli ve Erdal ALBAYRAK’a ait 10.06.2015 tarihli dilekçelerle yapılan itiraza ilişkin İmar Komisyonu Raporu Belediye Meclisi’nin 06.08.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi

4-(K.NO:59) Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısında  İmar Komisyonuna havale edilen, Plan ve Proje  Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1945 sayılı (PİN= 580,56)  teklifi Belediyemiz sınırları içerisinde F36.B.16.D.4.B ve F36.B.16.D.3.A numaralı imar planı paftalarında Çobanözü 11904 Ada 2 numaralı parselin bulunduğu alanda; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih, 60 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, konut ve park alanı kullanımlarının yer değiştirmesine yönelik  Atakum Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih, 8/33 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarih, 11/224 sayılı kararı ile onaylanan ve 08.06.2015 - 08.07.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılan ilgili imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Halil OLGUN’a ait 15.06.2015 tarihli ve Cemile KILICEL vekili Av. Onur ALTUNTAŞ’a ait 11.06.2015 tarihli  dilekçeler ile yapılan itirazlar, konut ve park alanı kullanımlarının yerinin değiştirilmesine yönelik kararın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile belirlenmiş olması ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinde üst ölçekli planlara aykırı karar alınamayacağından Belediye Meclisi’nin 06.08.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile red  edildi

5-(K.NO:60) Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısında  İmar Komisyonuna havale edilen, Plan ve Proje  Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1946 sayılı (PİN= 580,59) teklifi Belediyemiz sınırları içerisinde F36.B.16.A.4.C ve F36.B.16.A.3.D numaralı imar planı paftalarında, Balaç kütüğünde kayıtlı 133, 134 ve 135 numaralı parsellerin bulunduğu alanda; Samsun 2. İdare Mahkemesinin 2013/233 E. 2014/961 K. Sayılı Kararı ile uygulama imar  planının iptal edilmesi üzerine yeniden bir düzenleme yapılması ve imar uygulamasında karşılaşılan problemlerin çözüme kavuşturulmasına yönelik Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih, 13/243 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi uyarıncaBelediye Meclisi’nin 06.08.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-(K.NO:61) Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.07.2015 tarih ve 721 sayılı teklifi            Altınkum Belediye Başkanlığı ile Murat Mikail ZİNZADE arasında, kendi adına asaleten, Ursula ZİNZADE, M. Meryem BAKIRLI (ZİNZADE), Suzan ŞAHİN (ZİNZADE), Emine Meral TANRIVERDİ (ZİNZADE), Silvia AKINCI (ZİNZADE) vekaleten olmak üzere Samsun 3. Noterliğince onaylanan 16.12.2005 tarih ve 28774 sayılı “DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ” düzenlenmiştir. Bu sözleşmenin süresi 10 (on) yıl olarak belirlenmiştir.

            Ancak sözleşme konusu taşınmazlara ilişkin Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/55E sayılı davası halen devam etmekte olduğundan sözleşmenin ifası henüz mümkün değildir.

            Bu nedenle sözleşmenin 10. maddesinde belirlenen 10 (On) yıllık sözleşme süresinin bu sürenin bitiminden başlamak üzere 5 (Beş) yıl süre ilavesi ile 15 (Onbeş) yıla uzatılması Belediye Meclisi’nin 06.08.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul olundu

 

                  Eylül 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.10 da kapatıldı

 

 

 

 

 

 

 

EYLÜL 2015 MECLİS KARARI

01/09/2015

Atakum Belediye Meclisinin 01/09/2015 tarihli toplantısının 17. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:62) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 360 sayılı teklifi üzerine İlçemiz sınırları içerisinde, Küçükkolpınar Mahallesi, 626. Sokak, 137 ada da, Belediyemizce yapımı devam eden parka Şehit Ünal ERTÜRK isminin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

           

 2-(K.NO:63) Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.08.2015 tarih ve 731 sayılı teklifi üzerine hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden ekli cetvelde belirtilen 1 adet 1. Derece Zabıta Müdürü kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. Derece Zabıta Müdürü, 1 adet 5. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 4. derece Mühendis, 1 adet 4. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. derece Tekniker, 1 adet 8. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 2. derece Bilgisayar İşletmeni, 1 adet 8. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 2. derece Bilgisayar İşletmeni, 1 adet 12. Derece Zabıta Memur kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 11. Derece Zabıta Memur  kadrosunun alınmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

  3-(K.NO:64) Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.08.2015 tarih ve 735 sayılı teklifi üzerine Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlana Yangın Yönergesini uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Ekim 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere      toplantı 15.20 da kapatıldı.

 

 

 

 

 

 

EKİM 2015 MECLİS KARARI

06/10/2015

Atakum Belediye Meclisinin 06/10/2015 tarihli toplantısının 19. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:65) Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli toplantısında, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 30.10.2015 tarih ve 768 sayılı teklifi; İmar planında sağlık alanı (Hastane) kullanımınadönüştürülmüş olan, tapuda Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi 11549 ada, 11 nolu parsel olarak kayıtlı Atakum Belediyesine ait 1.811,06 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan 10.577m². inşaat alanlı 11 kattan oluşan binanın İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, KETEM, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ek Hizmet Binası ve Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere  Sağlık Bakanlığı adına 10 yıllığına tahsis edilmesine ve tahsis ile ilgili protokol imzalamaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’ nın yetkili kılınmasıoy çokluğu ile kabul edildi.

08/10/2015

Atakum Belediye Meclisinin 08/10/2015 tarihli toplantısının 20. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:66) Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli toplantısında Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 854 sayılı teklifi üzerine hazırlanan 2015 Mali yılı Aktarma yapılmasına dair, müzakereler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası ile Bütçe ve Muhasebe Usulü     Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden, incelenerek 1.600.000,00-TL’lik  aktarma yapılmasını uygun gören Plan Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.           

 2-(K.NO:67) Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli toplantısında  İmar Komisyonuna havale edilen, Plan ve Proje  Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 2208 sayılı (PİN= 580,63)  teklifi üzerine hazırlanan Belediyemiz sınırları içinde F36.B.16.C.2.B, F36.B.16.C.2.C ve F36.B.16.C.3.B numaralı imar planı paftalarında, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih 336 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak, Küçükkolpınar 9284 numaralı adanın kuzeyinde ve Büyükkolpınar 9247 numaralı ada  üzerinde bulunan Park ve Cami Alanı kullanımlarının yer değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğineilişkin İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi

 

3-(K.NO:68) Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli toplantısında  İmar Komisyonuna havale edilen, Plan ve Proje  Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 2209 sayılı (PİN= 580,64)  teklifi üzerine hazırlanan  Belediyemiz sınırları içinde F36.A.20.B.3.A ve F36.A.20.B.3.D numaralı uygulama imar planı paftalarında, “Konut Alanı” kullanımında bulunan, Kamalı 10866 ada 3 numaralı parselin “Özel Eğitim Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

           

13/10/2015

Atakum Belediye Meclisinin 13/10/2015 tarihli toplantısının 21. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

1-(K.NO:69) Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 850 sayılı  teklifi üzerine 5018 Sayılı Yasa’nın 9. maddesi  ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan Atakum Belediyesi 2016 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

2-(K.NO:70) Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2016 Performans Programı ve Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan müzakereler sonucunda; Fonksiyonel Sınıflandırma düzeyinde yapılan 2016 Performans Programı ve Mali yılı Bütçesi açık oylama suretiyle ad okunarak oya sunulmuş; Gelir ve Gideri denkleştirilmiş bulunan 2016 Mali yılı Atakum Belediye Bütçesinin tasdikine ve tasdikini müteakip 5216 Sayılı Yasanın 25.maddesine istinaden Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunulmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

3-(K.NO:71) Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 849 sayılı  teklifi üzerine Belediye Bütçeleri içerisinde yer almış bulunan gelir bölümleri ile ilgili tarifelerin uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre Belediye Meclisi tarafından karara bağlanması gerekmektedir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre, günümüz ekonomik koşulları, mahalli ve sosyal farklılıklar dikkate alınarak hazırlanan harçlar ve ücretlere ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

                  Kasım 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.10 da kapatıldı

 

 

 

 

 

KASIM 2015 MECLİS KARARI

03/11/2015

Atakum Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarihli toplantısının 22. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:72) Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarihli toplantısında, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 1129 sayılı teklifi; Asfalt yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.604.800,00-(BİRMİLYON ALTIYÜZDÖRTBİN SEKİZYÜZ TÜRKLİRASI) TL kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması Belediye Meclisi’nin 03.11.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2-(K.NO:73) Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarihli toplantısında, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 1130 sayılı teklifi; 2015 Yılı Atakum İlçesi Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Sathi Kaplama yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 957.266,318-(DOKUZYÜZELLİYEDİBİN İKİYÜZALTMIŞALTI TÜRKLİRASI ÜÇYÜZONSEKİZKURUŞ) TL kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması Belediye Meclisi’nin 03.11.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3-(K.NO:74) Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarihli toplantısında, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 1131 sayılı teklifi; Seyir Terası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.000.655,28-(BİRMİLYON ALTIYÜZELLİBEŞ TÜRKLİRASI YİRMİSEKİZ KURUŞ) TL kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması Belediye Meclisi’nin 03.11.2015 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada toplantıya katılanların  oy birliği ile kabul edildi.

 

Aralık 2015 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 14.40 da kapatıldı

 

 

 

 

 

ARALIK 2015 MECLİS KARARI

01/12/2015

Atakum Belediye Meclisinin 01/11/2015 tarihli toplantısının 22. Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır

 

1-(K.NO:75) Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarihli toplantısında, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 16.11.2015 tarih ve 471 İlçemiz sınırları içerisinde, Yenimahalle Mahallesi,286 ada 1 nolu  parselde, 3064,3065,3069 ve 3070 nolu Sokaklara cepheli parka, 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi n fıkrasına göre Duygu GÜRCAN isminin verilmesi  oybirliği ile kabul edildi.

 

2-(K.NO:76) Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarihli toplantısında, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.11.2015 tarih ve 484 sayılı İlçemiz sınırları içerisinde, Mimarsinan Mahallesi, 151. Sokak 8434 ada üzerinde Belediyemizce yapımı tamamlanan parka, 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi n fıkrasına göre Şehit Polis Memuru Yılmaz DİKMEN isminin verilmesi  oybirliği ile kabul edildi.

 

 

3-(K.NO:75) Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarihli toplantısında, Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 26.11.2015 tarih ve 1068 sayılı          2015 Mali yılı Aktarma yapılmasına dair müzakereler sonucunda;

 

KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİN.

EKONOMİK

 

 

SINIFLANDIRMA

SINIFLANDIRMA

TİPİ

SINIFLANDIRMA

AZALAN

ARTAN

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

 

 

 

 

46

55

44

34

04

4

3

00

5

06

06

 

 

 

0,00

46

55

44

02

01

1

1

00

5

03

06

 

 

0,00

 

46

55

44

04

01

3

9

00

5

03

07

 

 

0,00

 

46

55

44

10

01

3

9

00

5

03

05

 

 

0,00

 

46

55

44

24

01

3

9

00

5

03

04

 

 

0,00

 

46

55

44

38

01

1

2

00

5

04

02

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası ile Bütçe ve Muhasebe Usulü     Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden, incelenerek 1.000.000,00-TL’lik  aktarma oy birliği ile kabul olundu.

 

                   Ocak  2016 tarihinde  Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantı 15.10 da kapatıldı