TAŞERON PERSONEL
TAŞERON PERSONELLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin uygulamalı mülakat(sınav) 13.03.2018 saat 12:30 da başlayacaktır.

Belediyemiz; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, sınava girmeye hak kazanan ve sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıca taşeron personel hakkında halen devam etmekte olan soruşturmalar neticesine göre ilgililer hakkında işlem tesis edilecektir.

Başvurusu kabul edilmeyenler, iş bu ilan tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde (21.02.2018 - 24.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar) Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20.02.2018

Kabul Edilenler


PDF olarak indirmek için Tıklayınız

Reddedilenler


PDF olarak indirmek için Tıklayınız
TAŞERON PERSONEL YASASI İLE İLGİLİ DUYURU

696 sayılı KHK ‘nin 39. Maddesinin 2.paragrafına istinaden İşçi Statüsüne Geçişleri ile ilgili olarak 27.02.2018 tarih 164 sayılı Başkanlık olurunun 1.maddesine istinaden 05 Mart – 22 Mart 2018 tarihlerinde, 09:00 – 17:00 saatleri arasında Belediyemiz Hizmet alanlarında Uygulamalı Mülakat yapılacaktır.

TAŞERON PERSONEL SÖZLÜ MÜLAKAT KATILIM LİSTESİ

Liste


PDF olarak indirmek için Tıklayınız