İyi Akşamlar
23:53

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

14.10.2020

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİT.C. Atakum Belediyesi, veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizi 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte ve muhafaza etmektedir. Atakum Belediyesi, kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A.   VERİ SORUMLUSU

VERİ SORUMLUSU: T.C. Atakum Belediyesi

ADRES                  : Mimarsinan Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı No:114

  Atakum/SAMSUN

TELEFON             : +90 0362 444 40 55

E-POSTA ADRESİ : bilgi@atakum.bel.tr

B.   Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar doğrultusunda Atakum Belediye Başkanlığı tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Atakum Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan kayıtların saklanması, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Ada ve parsel bilgilendirme sürecinin yönetilmesi ile ada ve parsel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
 • İmar uygulaması ve düzenleme ortaklık payı faaliyetlerinin yürütülmesi, imar uygulaması ve düzenleme ruhsatlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi, imar yapı ruhsat süreci faaliyetlerinin yürütülmesi, planlı alanlar imar süreci faaliyetlerinin yürütülmesi, güncel imar durumu bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Emlak ve istimlak işlemlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi, Emlak ve imar borcu bilgilendirmesi, Emlak vergisi sicil no sorgulama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Ruhsat başvuru süreci faaliyetlerinin yürütülmesi, ruhsat bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi, ruhsat ve denetim müdürlüğüne ait bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, tadilat ruhsatlandırma süreci faaliyetlerinin yürütülmesi, riskli yapı denetim süreci faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Doğal afet riski altındaki alanlar ve riskli binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
 • Koruma, uygulama ve denetim onarım ön izin süreci faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yapı kullanma izin belgesi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Adres bilgilendirme süreçlerinin yönetilmesi amacıyla,
 • Kat mülkiyet süreci faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Mevzuat uyarınca çalışan muayene ve sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Teftiş kurulu süreci faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla,
 • Evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Dilekçe başvurusu faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Dosyaların muhafaza edilmesi amacıyla,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Evlilik işlemleri faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Kurs ve etkinlik kayıt aktivitelerin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri faaliyetlerinin, çağrı ve ilanların yürütülmesi amacıyla,
 • Sosyal yardım ve organizasyon faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Atakum Belediyesi ve bağlı kuruluşları arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, vatandaşların, bağlı kuruluşlardaki müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,
 • Atakum Belediyesi ve bağlı kuruluşlar tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde ilgililere, tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,
 • Mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mesul müdür başvuru faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • İlgili kanunlar gereği ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Atakum Belediyesi ile bağlı kuruluşların tasarrufu ve sorumluluğu altında bulunan alanların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
 • Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı, seminer, eğitim ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılar ve etkinliklerde çekilen fotoğraflar ve videolar; Atakum Belediyesinin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Atakum Belediyesi ve bağlı kuruluşlar nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • İletişim merkezleri üzerinden gerçekleştirilen bildirimlere ait iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek amacıyla,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla,
 • Atakum Belediyesi veya bağlı kuruluşlarını ziyaret eden misafirlerin internete erişiminin sağlanması amacıyla,
 • Atakum Belediyesi ve bağlı kuruluşlara ait İnternet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Atakum Belediyesi ve bağlı kuruluşlarına ait internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden işlem yapılması, işlem yapanın/yaptıranın kimlik ve talep bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla,
 • Elektronik ortam ve platformlarda veya fiziki (kağıt) ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerş düzenlemek amacıyla,
 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da bağlı ortaklık telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 • Atakum Belediyesi ve bağlı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu yetkili/görevlilerine bilgi verilmesi amacıyla,
 • Atakum Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen hizmetler ile ilgili talep, öneri ve şikayetleri değerlendirmek amacıyla,
 • Atakum Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından hizmet sağlanmasına ve gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili kamu oyunu bilgilendirmek amacıyla,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla.

C.    Kişisel Verilerin Aktarılması  

İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Atakum Belediyesine bağlı ortaklıklar ile tüm iştiraklerine, tedarikçilere, iş ortaklarına, kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir:

·         Kamusal hizmetlerimizin ve iştiraklerin ticari faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi,

·         Ortak veri tabanı oluşturulması ve işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi,

·         İlgili mevzuat hükümlerine istinaden kamusal hizmet niteliğindeki faaliyetlerin denetimi,

·         Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin ifası,

·         Kamusal nitelikteki hizmetlere ve ticari faaliyetlere ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması,

·         Atakum Belediyesinin bilinirliğini ve değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak,

·         Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

·         Etkinlik, konferans, kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Teftiş kurulu süreci faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla,
 • Evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

·         Atakum Belediyesi nezdinde kullanılmakta olan işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi,

·         Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içinde kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara aktarabilmekteyiz.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Atakum Belediyesi veya Atakum Belediyesi adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, talep, şikayet ve başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, Atakum Belediyesi iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK madde 5 ve 6’da öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Atakum Belediyesince kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, iştirakleri yönünden ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Atakum Belediyesi, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

 

E. İlgili Kişinin Hakları

Veri sahipleri olarak, www. https://www.atakum.bel.tr adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak Atakum Belediyesine ait  bilgi@atakum.bel.tr adresine veya Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:114 AtakumSAMSUN adresine yazılı bildirimde bulunarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

·         Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK’dan kaynaklanan başvuru hakkının, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Başvuru Usulünü düzenleyen 5. Maddesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna göre başvuru usulü aşağıdaki şekildedir:

(1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

(2) Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için   

uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu bulunması zorunludur.

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir

 

KVKK’dan kaynaklanan başvurularınızın yukarıda belirtilen usule uygun gerçekleştirilmesini takiben ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

Başvuru formu sayfa altında yer alan dökümanlar bölümünde yer almaktadır.

T.C. ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:114 Atakum SAMSUN 

444 40 55

Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır. Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Gizlilik Politikamız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam